FI SV

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor.

Avslutandet av reformen

Riksdagens talmanskonferens konstaterade att riksdagen inte längre har förutsättningar att behandla landskaps- och vårdreformen, utan att reformen förfaller i sin helhet till följd av att statsminister Juha Sipiläs regering lämnade sin avskedsansökan den 8 mars 2019.

Uppgifterna som följer av den kontrollerade nedläggningen av förberedningen på landskapsnivå som administreras av landskapsförbunden bestäms i enlighet med finansministeriets anvisningar om användningen av landskapens förberednings- och IKT-beredningsunderstöd av den 20 mars 2019 samt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om användningen av löneunderstödet för samordnarna för social- och hälsovårdsreformen av den 22 mars 2019.


Kontrollerad nedkörning betyder att beredningen av genomföringsprojektet för landskaps- och vårdreformen avslutas, och att några nya uppgifter inte längre inleds.

Beredningsuppgifterna vid ministerierna samt vid landskapsförbunden och förändringsorganisationerna slutförs.

Staten kommer i egenskap av ägarstyrare att utfärda separata anvisningar om de riksomfattande servicecentrens (Vimana Oy, Maakuntien tilakeskus Oy och SoteDigi Oy) verksamhet.

Varje beredande part, såsom landskapsförbunden och förändringsorganisationerna, svarar för att nedkörningen sker kontrollerat. Det betyder bland annat att beredningsgruppernas arbete avslutas, samt att avtal och utfästelser som ingåtts på projektets vägnar avslutas.

Alla parter som deltagit i beredningen ska dessutom se till att alla väsentliga handlingar arkiveras och att ministerierna får rapporter om användningen av statsunderstöden.


Varje beredningsgrupp beslutar om sammanträdanden under landskapsförbundets styrning. Nedläggandet av beredningsuppgifterna kan förutsätta möten ännu under våren 2019.


Finansministeriet gav den 20 mars 2019 landskapsförbunden anvisningar om användningen av stödet för förberedning och IKT-beredning.  Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 22 mars 2019 anvisningar om användningen av understöd som beviljats för anställandet av samordnare för social- och hälsovårdsreformen.

Dessa anvisningar anger hur statsunderstöden kan användas för att reformen ska kunna avslutas på ett sakenligt sätt under innevarande år.

Största delen av själva nedläggningsprocessen kommer i praktiken att ske före utgången av juni. Det kan emellertid uppstå landskapsspecifika skillnader.

Alla kostnader som har ett samband med reformen upphör senast den 31 december 2019.


Finansministeriet utfärdade den 20 mars 2019 statsunderstödsmyndighetens anvisningar och social- och hälsovårdsministeriet gav motsvarande statsunderstödsmyndighetsanvisningar den 22 mars 2019.  

Finansministeriet skickade preciserande anvisningar om rapporteringen av landskapens IKT-förberedelser till landskapsförbunden den 28 mars 2019.

Finansministeriet utfärdade den 29 mars 2019 rekommendationer om arkiveringen av informationsmaterial som har ett samband med beredningen av landskaps- och vårdreformen. Riksarkivet kommer dessutom att utfärda ytterligare arkiveringsanvisningar under april 2019.

På regionreformen.fi finns ett nytt avsnitt ”Avslutandet av reformen” dit man samlar de ovan nämnda anvisningarna och eventuell annan allmän information om avslutandet av reformen.

 


Genomföringen av reformen har avslutats, och några nya officiella beslut kan inte längre fattas. Landskapsförbunden har fortfarande behörighet att fatta beslut om de uppgifter för vilka man använder statsunderstöd som beviljats av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.


Riksomfattande beredningen

Statsrådets lägescentral har avslutat sitt arbete. Förändringsledarna som utnämnts vid finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet fortsätter sitt arbete inom respektive ministerium. Förändringsledningsakademins arbete upphör och de anställda återvänder till sin värdorganisation HAUS.


Regionreformen.fi kvarstår tills vidare, men webbplatsen uppdateras endast med information som gäller avslutandet av reformen.

Tiimeri-arbetsvyn, som tillhandahålls av statsrådet och som används av reformberedarna, är i användning tills vidare


Rapportering om användningen av statsunderstödet

Finansministeriet har beviljat landskapsförbunden ungefär 167 miljoner euro i statsunderstöd. Av dessa utgjorde ca 68 miljoner euro stöd för förberedande åtgärder och ca 99 miljoner euro för IKT-beredning. Statsunderstödsbesluten uppgår till 113 stycken.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade landskapsförbunden sammanlagt ca 2,5 miljoner euro år 2018 för anställandet av samordnarna för social- och hälsovårdsreformen.

 


Rapporten ska visa att statsunderstödet i enlighet med 13 § i statsunderstödslagen (688/2001) använts för ändamål som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet.

Rapporten ska innehålla de uppgifter som omnämns i statsunderstödsbeslutet.


Det tillställs inte några separata anvisningar eller mallar för rapporteringen av statsunderstöd som beviljats för förberedande åtgärder i landskapen. Rapporteringen ska ske i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001), statsunderstödsbesluten och finansministeriets anvisning av den 20 mars 2019.

Statsunderstödsbesluten innehåller noggranna anvisningar om användningen av statsunderstöd som beviljats för IKT-beredningen i landskapen. Finansministeriet utfärdade dessutom den 28 mars 2019 anvisningar om rapporteringen av IKT-beredningsstödet.

Landskapsförbunden svarar för att de ovan nämnda uppgifterna levereras på ett sakenligt sätt och i lämplig format.


Landskapsförbunden ska enligt 20 § i  statsunderstödslagen (688/2001) utan dröjsmål betala tillbaka oanvänt statsunderstöd eller sådana delar av stödet som inte använts. Stödet ska återbetalas till finansministeriet.


Landskapsförbunden ska sända sina rapporter till finansministeriet utan dröjsmål efter att åtgärderna som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet avslutats. Rapporterna ska lämnas in senast den 29 februari 2020.

Rapporterna ska sändas till finansministeriet per e-post (valtiovarainministerio@vm.fi) eller per brev (PB 28, 00023 Statsrådet). Använd gärna referensnumret för statsunderstödet som referens för rapporten.


Arkivering av informationsmaterialet

Informationsmaterial som har ett samband med beredningen av landskaps- och vårdreformen har uppkommit under en period på flera år tid och de finns hos flera olika organisationer som deltagit i beredningen. Det är viktigt att det utförda beredningsarbetet och -materialet arkiveras. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid det arkiverade materialets användbarhet, så att informationen vid behov kan utnyttjas i ett senare skede.

Det är rekommendabelt att de parter som medverkat i förhandsberedningen av landskaps- och vårdreformen kommer överens om en regional ansvarsperson eller -part som tills vidare sköter om dokumenteringen och arkiveringen av informationsmaterialet.

Om informationsmaterialet redan utgör en del av en organisations arkiv, behöver det tills vidare inte insamlas tillsammans med det övriga materialet. Uppgifterna om informationsmaterial som lagrats annanstans bör dokumenteras i datamaterialet som sparats av förändringsorganisationer som deltagit i beredningen av landskaps- och vårdreformen.

Finansministeriet utfärdade den 29 mars 2019 rekommendationer om arkiveringen av informationsmaterial som har ett samband med beredningen av landskaps- och vårdreformen. Riksarkivet kommer att utfärda ytterligare information om ordnande, förteckning, filtrering och lagring av informationsmaterial.


Personalärenden

Landskapsförbunden kan använda understöd som finansministeriet beviljat för förberedning och IKT-beredning under den tid det tar att avsluta de åtgärder som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet på ett sakenligt sätt.

Landskapsförbunden har behörighet att besluta om resurser som behövs för att avsluta reformen på ett sakenligt sätt.


Landskapsförbunden kan använda understöd som finansministeriet beviljat för förberedning och IKT-beredning under den tid det tar att avsluta de åtgärder som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet på ett sakenligt sätt. Dessa åtgärder måste genomföras före utgången av 2019. 

Grunden för godtagbara kostnader är i enlighet med anvisningen avtal och utfästelser, för vilkas del uppsägnings- eller hävningsprocessen inletts utan dröjsmål efter att anvisningarna av den 20 mars 2019 utfärdats. För statsunderstödets del utgör kostnaderna för avtal och utfästelser, som inte kunnat sägas upp eller hävas till rimliga villkor, godtagbara kostnader.

Landskapsförbunden har behörighet att i egenskap av arbetsgivare behandla och fatta beslut om anställningsförhållanden de själva inlett. Det är viktigt att lagstadgade arbetsgivarförpliktelser och god personalpolicy iakttas. Arbetsgivaren ska sedan bedöma grunderna för och möjligheterna att säga upp eller upplösa tidsbundna anställningsförhållanden, med beaktande av justitiekanslersämbetets tolkning av kravet om rimliga villkor (15.3.2019). 

Landskapsförbundet är också behörigt att överväga och besluta om förverkligandet av andra förpliktelser som ingår i tidsbundna arbetsavtal. Landskapsförbundet har således till exempel möjlighet att befria den anställde från arbetsskyldighet under den kvarvarande anställningstiden. Kostnaderna för skötseln av de lagstadgade arbetsgivarförpliktelserna utgör enligt anvisningen godtagbara kostnader ända fram till utgången av 2019


Landskapsförbunden har behörighet att i egenskap av arbetsgivare behandla och fatta beslut om anställningsförhållanden de själva inlett. 

Landskapsförbunden kan använda understöd som finansministeriet beviljat för förberedning och IKT-beredning under den tid det tar att avsluta de åtgärder som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet på ett sakenligt sätt. Dessa åtgärder måste emellertid genomföras före utgången av 2019.

Om landskapsförbundet under år 2019 anvisar en anställd andra arbetsuppgifter än sådana som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet kan statsunderstödet inte längre användas till att täcka dessa personalutgifter.

Exempel på godtagbara och icke godtagbara kostnader finns i finansministeriets anvisning av den 20 mars 2019. Av dessa exempel kan också härledas exempel på uppgifter och arbeten som inte kan täckas med statsunderstödet i fråga.


Landskapsförbunden kan använda understöd som finansministeriet beviljat för förberedande åtgärder och IKT-beredning under den tid det tar att avsluta de åtgärder som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet på ett sakenligt sätt. Dessa åtgärder måste emellertid genomföras före utgången av 2019.

Godtagbara kostnader är enligt anvisningarna avtal och utfästelser för vilkas del uppsägnings- eller hävningsprocessen inletts utan dröjsmål efter att anvisningarna av den 20 mars 2019 utfärdats. För statsunderstödets del utgör kostnaderna för avtal och utfästelser, som inte kunnat sägas upp eller hävas till rimliga villkor, godtagbara kostnader.

Penningersättningar för semesterdagar och semesterpenningen utgör lagstadgade utgifter för arbetsgivaren.  De utgör således även godtagbara kostnader som överensstämmer med statsstödsbeslutet.


Lösöre och annan egendom, lokaler och leasingavtal

Lösöre som inskaffats med statsunderstödsmedel ägs av understödsmottagaren, dvs. landskapsförbundet. 

Finansministeriet rekommenderar att lösöret säljs och att överlåtelsepriset överlämnas till staten.

Om det inte är möjligt att sälja lösöret, eller om statsunderstödsmottagaren behöver det, kvarblir lösöret hos statsunderstödsmottagaren, under förutsättning att ett varaktigt behov föreligger.

Samma principer gäller både upphandlingar som gjorts för förberedningen i landskapen och för IKT-beredningen


Landskapsförbunden ska inleda processen för hävandet av avtalen och utfästelserna (inkl. lokaler, IKT och leasing) utan dröjsmål.

Godtagbara kostnader som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet är avtal och utfästelser för vilkas del uppsägnings- eller hävningsprocessen inletts utan dröjsmål efter att anvisningarna av den 20 mars 2019 utfärdats.

För statsunderstödets del utgör kostnaderna för avtal och utfästelser, som inte kunnat sägas upp eller hävas till rimliga villkor, godtagbara kostnader ända till den 31 december 2019. Med rimliga villkor avses till exempel att kostnaderna för hävandet av ett avtal är högst lika stora som de avtalsenliga kostnaderna under avtalsperioden, dock högst till utgången av 2019.

Statsunderstödet kan inte användas för kostnader som uppstått den 1 januari 2020 och därefter.