Företagshälsovård i social- och hälsovårdsreformen

De flesta människor som befinner sig i arbetslivet får sina hälsovårdstjänster i form av företagshälsovård som bekostas av arbetsgivaren. Detta kommer inte att förändras. Det som är nytt är att skyldigheten att ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster överförs från kommunerna till landskapen den 1 januari 2020.

Målet är en integration av företagshälsovården, dvs. samordning med primärvården, den specialiserade sjukvården, socialservicen och rehabiliteringstjänsterna. Företagshälsovården har en särskild roll och sakkunskap för att bedöma, upprätthålla och återställa arbetsförmågan.

Landskapet har två separata skyldigheter att ordna tjänsterna och olika alternativ för att producera tjänsterna:

   1. ordna förebyggande företagshälsovård för de som arbetar på arbetsplatserna inom landskapet (lag om företagshälsovård 18 §)

  • som egen produktion. Då måste landskapet bolagisera verksamheten om landskapet producerar både förebyggande tjänster i enlighet med 12 § i lagen om företagshälsovård och sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster i enlighet med 14 §. Tjänster i enlighet med 12 § behöver inte bolagiseras om endast dessa produceras.
  • genom att köpa av andra tjänsteproducenter (konkurrensutsättning).

   2. ordna förebyggande företagshälsovård för sin egen personal inom rollen som arbetsgivare
    (lag om företagshälsovård 4 §).

  • som egen produktion (förutsätter ett tillstånd av tillståndsmyndigheten)
  • producera tjänsterna tillsammans med ett eller flera andra landskap eller kommuner.
  • genom att köpa tjänsterna av andra tjänsteproducenter (konkurrensutsättning).

När landskapet producerar tjänster för sin egen personal (ensam eller tillsammans med andra) behöver det inte bolagisera sin verksamhet även om landskapet skulle producera tjänster i enlighet med 14 § i lagen om företagshälsovård. Landskapet kan även då inom ramen för lagen om offentlig upphandling sälja en del av sina tjänster, dock är detta antal mycket litet.

Temporära företrädare för företagshälsovården

Föreningar som företräder olika yrkesgrupper och tjänsteproducenter inom företagshälsovården har i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet kommit överens om temporära företrädare för företagshälsovården i landskapen (se förteckning, (på finska)). Dessa personer har lovat att företräda den företagshälsovård som är verksam i landskapet tills officiella företrädare för företagshälsovården inom regionen har valts.

Stöd för ordnandet av företagshälsovård på landskapsnivå

För att underlätta ordnandet av företagshälsovård på landskapsnivå har informationspaket sammanställts för varje landskap. Informationspaketen innehåller befintliga statistikuppgifter om den arbetsföra befolkningen i landskapet, deras behov, arbetsgivare i landskapet, företagshälsovård som är verksam i landskapet och deras kundkrets. I informationspaketen finns dessutom den centrala lagstiftningen för beslutsfattandet och olika alternativ för ordnande och produktion av företagshälsovården inklusive följderna. Informationspaketen hittar du på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska).

Ytterligare information

Kristiina Mukala, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163325