FI SV

Förändringsstöd för landskapsreformen

Beredningsgrupp understöder genomföringen av landskapsreformen

Finansministeriet utnämnde den 14 juni 2016 en rikstäckande beredningsgrupp för genomföringen av landskapsreformen. Gruppen stödjer landskapens reformeringsarbete i förhandsutrednings-, berednings- och inledningsskedena.

Arbetsgruppen ska främja samarbetet och interaktionen mellan aktörerna som medverkar i planeringen och beredningen av projektet. Gruppen främjar både informationsförmedlingen och invånarnas samt personalens delaktighet.

Beredningsgruppen stödjer reformeringsarbetet på regional plan genom att tillhandahålla rådgivning och styrning i anslutning till målsättningarna och visionen med reformen, förändringsplanerna samt utarbetandet av förhandsutredningar. Beredningsgruppen stödjer regionerna i verkställandet av lagstiftningen efter att den trätt i kraft. Gruppen ska understöda regionerna både i fråga om förvaltnings- och verksamhetsmässiga frågor i anslutning till grundandet av landskapen samt i fråga om genomföringen av uppgiftsöverföringarna som förutsätts av reformen.

En förändringsledare som utses vid finansministeriet vid en senare tidpunkt kommer att vara ordförande för beredningsgruppen. Vice ordföranden är överdirektören Päivi Laajala och sote-reformens förändringsledaren Sinikka Salo. Regionala representanter utses senare. Gruppens mandatperiod varar till den 15 april 2019, och den är underställd projektgruppen för landskapsreformen.

Beredningsgruppen samarbetar med den rikstäckande beredningsgrupp för social- och hälsovårdsreformen som tillsats redan tidigare. Avsikten är att man inom en nära framtid ännu tillsätter en gemensam beredningsgrupp för samordnandet av genomföringen av landskaps- och vårdreformen.

Tillsättningsbrev (på finska)

Förberedande åtgärder för att genomföra den tvärsektoriella organiseringen av de nya landskapen

Regeringen drog den 5 april 2016 upp riktlinjer för uppgiftsöverföringar till landskapen och för landskapens sammantagna uppgifter efter överföringarna. Med beaktande av tidtabellen för reformerna är det skäl att före utgången av juni 2016 avtala om de förberedande åtgärderna för inledande av landskapens verksamhet. De förberedande åtgärder som avses i denna skrivelse syftar framför allt till att skapa verksamhetsförutsättningar för landskapen och genomföra landskapsreformen som en tvärsektoriell helhet. Åtgärderna ska samordnas med den beredning av sote-reformen som redan inletts. Att den allmänna beredningen av landskapens verksamhet inleds i enlighet med denna skrivelse ändrar inte inriktningen på den pågående beredningen av sote-reformen. Den beredningen fortsätter således som avtalat.

I den bifogade promemorian ingår en sammanställning av allmän information och rekommedationer om hur reformen ska genomföras. Promemorian har 23.5.2016 och 24.5.2016 behandlats av projektgrupperna för sote-reformen och landskapsreformen, samt 26.5.2016 i ministerarbetsgruppen för reformer. Anvisningarna och förändringsstödet kompletteras i och med att beredningen framskrider.

Brev: Förberedande åtgärder för att genomföra den tvärsektoriella organiseringen av de nya landskapen 25.6.2016
Promemoria: Förberedande åtgärder för landskapsreformen och inledande av landskapens verksamhet