Egendomsarrangemang i reformen

De mål som satts upp för landskaps- och vårdreformen ska även fullföljas i fråga om lösningar som gäller egendom. Målet med hela reformen är att på lång sikt dämpa kostnadsökningarna i de offentliga finanserna med tre miljarder euro och bidra till att hållbarhetsunderskottet hålls under kontroll. Genom lösningar som hänför sig till egendom äventyras inte kommunernas möjligheter att klara av de uppgifter som blir kvar hos kommunerna.

Att landskapen har tillgång till den egendom som de behöver för sina uppgifter säkerställs enligt lagutkastet dels genom överföring av egendom, dels genom hyrning. Enligt utkastet överförs de lagstadgade samkommunerna med tillgångar och skulder till landskapen. Kommunernas och de frivilliga samkommunernas byggnader överförs inte, utan landskapen hyr lokalerna i enlighet med en gemensam hyresavtalsmall. Under en övergångsperiod ska landskapen hyra alla de utrymmen som används för den verksamhet som hör till landskapens organiseringsansvar. Efter övergångsperioden bedömer landskapet sitt lokalbehov.

Kommuners lösa egendom överförs till landskapen

Kommunernas lösa egendom som ansluter sig den verksamhet som hör till landskapens organiseringsansvar överförs till landskapet. I den fortsatta beredningen av reformen ska man i framtiden utreda antalet lokaler som eventuellt står tomma och söka olika metoder för att lindra effekten av tomma lokaler på den kommunala ekonomin.

För landskapen inrättas ett gemensamt professionellt fastighetsbolag som producerar lokaltjänster. På det sättet säkerställer man lokaler som stöder verksamheten, ett fungerande servicenätverk och en god användningsgrad av lokalerna. Lokaltjänsterna har kompetens för planering, finansiering och investeringar när det gäller specialfastigheter, så att lokalerna stöder verksamheten och beaktar framtida behov bl.a. ny vårdteknologi och digitalisering. (se Servicenter)

Sakkunniga

  • Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, FM, tfn 0295 530 141
  • Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd, FM, tfn 0295 530 820