Dokumentmallar och anvisningar

I samband med den nationella beredningen av social- och hälsovårdsreformen har det utarbetats dokumentmallar och anvisningar till stöd för de framtida landskapen. Beredningen fortsätter tillsammans med landskapen efter att riktlinjerna i lagarna står klara.

Dokumentmallarna och anvisningarna hänger ihop med den förestående valfriheten inom social- och hälsotjänsterna, då landskapen kommer att ha ansvaret för att ordna tjänsterna. Landskapen ska ställa upp lika villkor för alla tjänsteproducenter och utarbeta modeller för ersättningar till tjänsteproducenterna. För att stödja landskapen i detta arbete har det vid social- och hälsovårdsministeriet arbetat två arbetsgrupper med uppdraget att begrunda avtalen med och ersättningarna till producenter av social- och hälsotjänster.

Anvisningar

Den arbetsgrupp som granskar ersättningarna till tjänsteproducenterna har utarbetat en rapport om bestämning av värdet på kundsedeln till stöd för landskapen. I rapporten beskrivs kundsedelns olika användningsområden samt förs fram synpunkter som har samband med bestämning av sedelns värde och olika alternativa sätt för att bestämma värdet. Innehållet har utarbetats i samarbete med Sitra och landskapen. Anvisningarna och modellerna för producentersättningar till social- och hälsocentralerna färdigställs senare och publiceras på denna sida.

Bestämning av värdet på kundsedeln

De anvisningar som gäller kundsedlarna innehåller en beskrivning av kundsedelns olika användningsområden och olika aspekter på bestämningen av sedelns värde samt en presentation av olika alternativa sätt att bestämma värdet. Anvisningarna har utarbetats i samarbete med Sitra och landskapen. Social- och hälsovårdsministeriet har samlat in remissrespons om rapporten.

Ersättningar till producenter av social- och hälsocentralstjänster

De anvisningar som gäller ersättningarna till producenter av social- och hälsocentralstjänster har utarbetats i samarbete med Nordic Healthcare Group. Anvisningarna innehåller en beskrivning av utgångspunkterna för social- och hälsocentralernas verksamhet samt information om olika producentersättningar för social- och hälsocentralstjänster och om tillämpningen av dem. I rapporten beskrivs dessutom hur ersättningsmodellen fungerar som styrmedel för landskapet som anordnare.

Kommentarer om den svenskspråkiga rapporten kan lämnas fram till den 15 mars 2019. Du kan lämna dina kommentarer här.

Dokumentmallar

Den arbetsgrupp som har granskat de avtal som ingås med social- och hälsovårdsproducenterna har i samarbete med sakkunniga inom landskapen utarbetat 11 utkast till dokumentmallar. Dokumentmallarna innehåller exempel på sådana villkor som ett landskap enligt prövning kan ställa på tjänsteproducenter. Det är inte obligatoriskt att använda de exempelfraser som ingår i dokumentmallarna, men landskapen kan använda dem om de vill. På grund av landskapens regionala särdrag lämpar sig en del exempelfraser inte nödvändigtvis för alla landskap som sådana.

Utkast till dokumentmallar

En läsanvisning finns här. Dessa dokument finns endast på finska. 

Social- och hälsovårdsministeriet svarar inte för ekonomiska eller icke-ekonomiska skador, fel eller problem som användningen av modellfraserna orsakar.

Sammandrag av de remissvar som lämnats in om dokumentmallarna

Ytterligare information:

Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63263, [email protected]
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 516, [email protected]