Digitalisering är en viktig del av landskaps- och vårdreformen

Vid landskaps- och vårdreformen genomförs digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och servicen på ett nytt sätt, och dessutom utvecklas den offentliga förvaltningen som en enhetlig digital serviceplattform som främjar invånarnas och företagens samt andra sammanslutningars verksamhet (en riktlinje som regeringen drog upp på sitt strategisammanträde 12.9.2016).

Maakuntadigivisio

 

Utgångspunkter för ordnande av uppgifter

Statsrådet fattade den 28 juni 2017 ett principbeslut om styrningen, administreringen och utvecklingen av landskapens informationssystem. Beslutet inkluderade förslag till aktörernas förpliktelser och uppgifter samt utgångspunkter för ordnande av uppgifter. Genom beslutet förstärktes de statliga myndigheternas styrningsfunktioner på ministerienivå och vid de centrala ämbetsverken och samtidigt inrättades en ny styrningsfunktion inom ramen för landskapens ekonomiska och funktionella styrning.