Vimana Oy och SoteDigi Oy

Syftet med de rikstäckande servicecentren är att införa enhetliga serviceprocesser och verksamhetsmodeller. Dessutom är syftet att skapa funktionell effektivitet och skalfördelar, varvid fördelarna realiseras som mindre totala kostnader och besparingar till följd av en effektiviserad verksamhet.

Vimana Oy och SoteDigi Oy skapar förutsättningar för landskapens funktionsförmåga. De tar fram lösningar till landskapen för att införa en gemensam IKT-infrastruktur och gemensamma informationssystem och för att ansluta dem till nationella informationssystem, till exempel Suomi.fi, samt för att på nationell nivå genomföra både integrationen av information som överförs mellan social- och hälsovårdens informationssystem och landskapsanordnarnas verktyg för ledning genom information. Arbetet utförs i samarbete med aktörer i landskapen och nationella aktörer, bland annat ministerier, FPA, Institutet för hälsa och välfärd och BRC.

IKT-servicecentren inrättades sommaren 2017, och resurserna för det inledande skedet i bolagen finansieras med statskapital. Nu pågår projekten för genomförande av gemensamma lösningar som är kritiska med tanke på inledandet av landskapens verksamhet, eller planeringen av dessa projekt. Innehållen i och inledandet av tjänsterna bereds i samarbete mellan landskapen och de statliga aktörerna i bland annat gemensamma planeringsprojekt och servicecentrens kunddelegationer.

SoteDigi Oy och Vimana Oy styrs och utvecklas genom ägarstyrning och strategisk styrning som en koncernservicehelhet för den offentliga förvaltningen. Bolagen har nära samarbete och för en dialog med beredarna i landskapen. Bolagens kunddelegationer är med och utvecklar bådas verksamhet.

Vimanas uppgift är att införa en teknisk miljö för de system och program som SoteDigi Oy har utvecklat, underhålla miljön och tillhandahålla drifttjänster i samarbete med bolagets nätverk av samarbetspartner.     

Vimana har också en stark roll i den upphandling och konkurrensutsättning som ska bidra till utvecklingen av de gemensamma tjänster och system som kommer via SoteDigi. Orsaken till denna roll är att de lösningar som SoteDigi har tagit fram bör kunna införas i alla landskap och vara kompatibla även med landskapens lösningar för basinfrastruktur. Därigenom kommer Vimana förmodligen också att ha en viss roll som integrator.

www.vimana.fi

www.sotedigi.fi

Ytterligare information:

  • Kalle Toivonen, vd för Vimana Oy, kalle.toivonen(at)vimana.fi
  • Harri Hyvönen, vd för SoteDigi Oy, harri.hyvonen(a)sotedigi.fi