Reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna

Finansministeriet samordnar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna, när landskaps- och vårdreformen bereds och genomförs.

Projektbyrån för reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna vid landskaps- och vårdreformen är underställd ledningsgruppen för programmet. Byråns uppgifter är följande:

 • följa upp och stödja de projekt som styrs
 • uppdatera den övergripande lägesbilden av projektportföljen
 • bereda finansieringen
 • bereda anvisningar och modeller
 • hantera risker
 • uppdatera lägesbilden av anknutna projekt
 • uppdatera lägesbilden av beredningen av digitaliseringen i landskapen.

Uppgiftshelheter inom reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna

De uppgiftshelheter som ingår i reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna fördelas på uppgifter där nationella organisationer respektive landskapen ansvarar för skötseln av uppgifterna. Statsunderstöd har fördelats och ska fördelas till de uppgifter som landskapen ansvarar för. I de projektportföljer där nationella organisationer ansvarar för genomförandet ingår projekt och åtgärder som är nödvändiga för inledandet och kontinuiteten i landskapen (figur 1).

Projekten bereds, följs upp och styrs som helheter enligt gemensamma processer. Projektportföljerna kan omfatta flera olika delprojekt och projekt som bereds och genomförs etappvis. Utöver de projekt som ingår i reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna bereder landskapen och andra förvaltningsområden också digitaliseringsprojekt som följs upp i reformprogrammet.

Mer information om reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna och om uppgiftshelheterna:

 • Tomi Hytönen, samordnare för digitalisering i landskapen, tomi.hytonen(at)vm.fi
 • Vesa Lipponen, specialsakkunnig inom uppgifter som överförs från staten, vesa.lipponen(at)vm.fi
 • Päivi Virtanen, specialsakkunnig inom arkitektur, paivi.virtanen(at)vm.fi
 • Kalle Toivonen, grundläggande IT-teknik, vd, kalle.toivonen(at)vimana.fi 
 • Tuija Kuusisto, specialsakkunnig inom lösningar för ledning och styrning, tuija.kuusisto(at)vm.fi, och Mikko Huovila, specialsakkunnig, mikko.huovila(at)stm.fi

Migration av social- och hälsovårdsreformen och nya uppgifter:

 • Jari Porrasmaa, specialsakkunnig, SHM, fornamn.efternamn(at)stm.fi (helhet med valfriheten och arkitektur)
 • Markku Heinäsenaho, specialsakkunnig, SHM, fornamn.efternamn(at)stm.fi (Soteri-registret och tjänsteklassificering)
 • Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, SHM, fornamn.efternamn(at)stm.fi (Soutu-projektet)