Mål och tidsplan

Målet för landskaps- och vårdreformen är att erbjuda människor tjänster på mer lika villkor, minska skillnader i välfärd och hälsa och dämpa kostnadsökningarna. Basservicen förstärks och digitala tjänster utnyttjas bättre. Ett mål för reformen är att täcka en stor del av hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna.  

Reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna fokuserar särskilt på att främja följande helheter:  

  • Servicemiljön och arbetsmiljön ska vara smidiga.  
  • Kostnadsökningen ska dämpas.  
  • Informationssystemen ska fungera som stöd vid styrningen av servicen och på så sätt minska regionala skillnader och skillnader mellan olika befolkningsgrupper i tillgången till service.  
  • Bolagen Vimana och SoteDigi tar fram moderna rikstäckande IKT-lösningar och utvecklingstjänster för landskapen så att SoteDigi har utvecklingsskyldighet och Vimana ansvar för produktionen av nationella digitala tjänster. 

Landskaps- och vårdreformen träder i kraft den 1 januari 2021.