IKT-finansiering

De berednings- och genomförandeuppgifter som landskapen ansvarar för har stötts och ska stödjas 2018–2019 med avsatta anslag i statsbudgeten. Finansieringen av projekt där nationella organisationer ansvarar för genomförandet har koncentrerats till momentet under finansministeriets huvudtitel, och i ministeriernas gemensamma dispositionsplan fastställs hur finansieringen ska användas. Projektbyrån för reformprogrammet för digitalisering av tjänsterna bereder finansieringen av nationella övergripande projektportföljer och förslagen till beviljande av statsunderstöd till IKT-implementeringar i landskapen. 

År 2017 fördelades totalt cirka 15 miljoner euro till de landskapsförbund som ansvarar för beredningen. Finansieringen har fördelats i två anslagsbelopp. Det första anslagsbeloppet var avsett för att inleda en kartläggning av nuläget. Med det andra anslagsbeloppet finansieras planeringen och beredningen av den reform som behövs.  Landskapsförbunden får använda det understöd som beviljades 2017 även under 2018, fram till att förberedelserna avslutas.

År 2018 uppgår finansieringen av landskapen till minst 71 miljoner euro. Finansiering söks utifrån landskapsspecifika, preciserade planer. Understöd beviljas på ansökan till kostnader som har godkänts och fastställts i förväg. Ansökningarna handläggs i två delar och lämnas för godkännande i mars–april. Den smidiga tidsplanen beror på att landskapen framskrider i olika takt. Genom att fördela beslutsfattandet kan de landskap vars planering har framskridit övergå till genomförandet.

Ytterligare information:

Vesa Lipponen, specialsakkunnig, vesa.lipponen(at)vm.fi