Förpliktelser och uppgifter

Landskap

Landskapet ska organisera informationsförvaltningen så att denna kan ta ansvar för ordnandet av IKT-tjänsterna i landskapet, genomförandet av reformen och hanteringen av arkitekturerna under övergångsperioden, med beaktande av servicecentrets uppgifter och tjänster. 

Landskapets beredningsorganisation är ansvarig för informationsförvaltningen, planeringen och ordnandet av IKT-tjänsterna och genomförandet av övergången inom landskapet. Beredningsorganisationen beslutar på vilket sätt IKT-tjänsterna ska ordnas genom användning av befintliga strukturer, avtal och leverantörer.  

Nationella aktörer

Finansministeriet ansvarar för styrningen och utvecklingen av den offentliga informationsförvaltningen och informationspolitiken. I finansministeriet samlas statsrådets gemensamma styrningsfunktion som ska styra digitaliseringen och informationsförvaltningen i landskapen och investeringar i de verksamheterna.

De informationssystem och den informationspolitik som främjar social- och hälsovård samt hälsa och välfärd utgör en väsentlig del av landskapens övergripande informationsförvaltning och digitalisering av medborgartjänsterna. Social- och hälsovårdsministeriet bereder för finansministeriet de ärenden som gäller social- och hälsovård. Dessutom ser social- och hälsovårdsministeriet till att samverkanspolicyn genomförs och utvärderas vad gäller branschrelaterade informationssystem, informationspolitik och informationsförvaltning inom social- och hälsovården i landskapen. SHM svarar också för styrningen av Folkpensionsanstalten och Institutet för hälsa och välfärd enligt informationspolitiken.

Vart och ett av ministerierna deltar inom det egna verksamhetsområdet i beredningen av åtgärdsförslag och i uppföljningen och utvärderingen av lösningarna inom verksamhetsområdet, i synnerhet när det gäller branschberoende IKT-lösningar.

Vimana Oy och SoteDigi Oy

En av Vimana Oy:s viktigaste uppgifter är att utveckla och ordna IKT-infrastrukturtjänster som främjar digitalisering och informationssystemens interoperabilitet, samt icke branschspecifika och branschspecifika systemtjänster och IKT-experttjänster för sina kunder.

SoteDigi Oy svarar för genomförandet av projekt för och upphandling av nya digitala social- och hälsovårdslösningar som tas fram på nationell nivå, och för den utveckling som stöder dessa lösningar. SoteDigi bedriver verksamhet inom ramen för samverkanspolicyn och landskapens och social- och hälsovårdens övergripande arkitektur på uppdrag av statsrådet eller på beställning av statsrådet eller landskapen.