Besök i landskapen med temat främjande av hälsa och välfärd, hösten 2017

Under hösten 2017 ordnas det som stöd för genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen besök i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd samt arbets- och funktionsförmåga. Under besöksturnén hålls möten i vart och ett av de kommande landskapen, och dessa möten är öppna för alla.

Syftet med landskapsturnén är att stödja det sektorsövergripande beredningsarbetet i kommunerna och landskapen genom att identifiera regionens styrkor och utvecklingsobjekt samt genom att bilda nätverk mellan kommuner, landskap och organisationer i genomförandet av arbetet för att främja hälsa och välfärd och ordnandet av företagshälsovården som en del av reformen.

De möten som hålls under besöken är interaktiva möten där man tillsammans med ett multidisciplinärt nätverk funderar över hur hälsa och välfärd samt olika befolkningsgruppers delaktighet i fortsättningen kan främjas på ett tväradministrativt sätt.  Vid mötena dryftas också hur man på ett systematiskt sätt kan utnyttja den multidisciplinära aspekten och god praxis i förändringssituationen.  

Landskapsturnén knyts nära samman med regionreformens färdplan och handbok för organisering. Mötena inleds med ett interaktivt seminarium och fortsätter under eftermiddagen med workshoppar vars teman väljs utifrån landskapets behov. Mötena i de olika regionerna kommer därför att skilja sig lite från varandra.   

Mötena är riktade i synnerhet till beslutsfattare i kommuner och landskap, tjänsteinnehavare, medlemmar i arbetsgrupper för främjande av hälsa och välfärd, yrkesmänniskor från olika branscher, representanter för organisationer, läroanstalter och församlingar samt andra som är intresserade av främjande av hälsa och välfärd.

Besöken i landskapen ordnas av social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Kommunförbundet, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Arbetshälsoinstitutet, landskapen, kommunerna, regionförvaltningsverken och olika organisationer.

Utförligare program och länk till anmälningsformuläret publiceras ungefär en månad före besöken.

 

Tidsplan för besöken i landskapen

5.9 S:t Michel, Södra Savolax

6.9 Kuopio, Norra Savolax

7.9 Joensuu, Norra Karelen

11.9 Villmanstrand, Södra Karelen

20.9 Vasa, Österbotten

21.9 Tammerfors, Birkaland

22.9 Jyväskylä, Mellersta Finland

26.9 Uleåborg, Norra Österbotten

27.9 Kajana, Kajanaland

5.10 Karleby, Mellersta Österbotten

6.10 Seinäjoki, Södra Österbotten

17.10 Lahtis, Päijänne-Tavastland

26.10 Rovaniemi, Lappland

31.10 Tavastehus, Egentliga Tavastland

2.11 Kouvola, Kymmenedalen

7.11 Björneborg, Satakunta

27.11 Åbo, Egentliga Finland

Tidpunkten meddelas senare

Helsingfors, Nyland

 

Workshoppar om bekämpning av och vaccination mot smittsamma sjukdomar

Som en del av besöken i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd ordnas fem workshoppar om bekämpning av och vaccination mot smittsamma sjukdomar.

Målet med workshopparna är att säkerställa att bekämpning av och vaccination mot smittsamma sjukdomar verkställs som en del av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. I workshopparna dryftar man i enlighet med innehållet i den nya lagen om smittsamma sjukdomar frågor som gäller sektorsövergripande samarbete, organisering och tjänsteproduktion, t.ex. vilken arbetsfördelningen mellan landskapen och social- och hälsocentralerna ska vara och hur det sektorsövergripande samarbetet för bekämpning av smittsamma sjukdomar ska regleras, organiseras och genomföras i landskapen och kommunerna.

Workshopparna är avsedda för i synnerhet läkare som är ansvariga för smittsamma sjukdomar, personer som är ansvariga för klinisk mikrobiologisk diagnostik samt multiprofessionella infektionsteam i kommunerna och sjukvårdsdistrikten.

Workshopparna ordnas på följande orter:

6.9 Kuopio, Norra Savolax
21.9 Tammerfors, Birkaland
26.9 Uleåborg, Norra Österbotten
27.11 Åbo, Egentliga Finland

Tidpunkten meddelas senare

Helsingfors, Nyland

Anmälan till workshopparna sker i samband med landskapsbesöken under temat främjande av hälsa och välfärd.
 

Material (på finska)

Ytterligare uppgifter

Frågor som gäller mötena
Sarita Friman-Korpela, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 0295 163 290, [email protected]
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 0295 163 349, [email protected]

Frågor som gäller workshopparna om bekämpning av och vaccination mot smittsamma sjukdomar

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd (SHM), tfn 0295 163 324, [email protected]
Sari Ekholm, överläkare (SHM), tfn 0295 163 447, [email protected]

Frågor som gäller de praktiska arrangemangen och anmälan
Maria Outinen, sekreterare (SHM), tfn 0295 163 589, [email protected]

Mediekontakt
Minna Rantala, projektinformatör (SHM), tfn 0295 163 042, [email protected]