Beredningsorganisationen

Landskaps- och vårdreformen genomförs i samarbete mellan statsrådet, ministerierna, landskapen och andra intressegrupper.

Organisering av verkställandet i statsrådet

Genomförandeorganisationen i statsrådet: 

Projektdirektör 

Projektdirektör för vård- och landskapsreformen är understatssekreterare Päivi Nerg. Projektdirektören rapporterar direkt till ministrarna och svarar för att de ärenden som gäller projektet föredras för tjänstemannastyrgruppen och ministerarbetsgruppen för reformer.

Ministerarbetsgruppen för reformer

Ministerarbetsgruppen för reformer drar upp de politiska riktlinjerna för landskaps- och vårdreformen.

 • Annika Saarikko, familje- och omsorgsminister, ordförande för vårdreformen
 • Anu Vehviläinen, kommun- och reformminister, ordförande för gallringen bland kommunernas uppgifter och för reformen av regional- och centralförvaltningen
 • Pirkko Mattila, social- och hälsovårdsminister
 • Jussi Niinistö, försvarsminister
 • Kai Mykkänen, inrikesminister
 • Antti Häkkänen, justitieminister

Ledningsgruppen för projektet

 • Ordförande Päivi Nerg, förvaltningspolitisk understatssekreterare, finansministeriet
 • I vice ordförande: Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet
 • II vice ordförande: Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
 • III vice ordförande: Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, överdirektör, arbets- och näringsministeriet; vikarieras av Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar

 • Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, finansministeriet
 • Anna-Maija Karjalainen, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet; ställföreträdare Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
 • Janne Koivukoski, räddningsöverdirektör, inrikesministeriet
 • Merja Niemi, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
 • Juho Korpi, utvecklingsdirektör, miljöministeriet
 • Juha Niemelä, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet
 • Taina Pieski, strategidirektör, kommunikationsministeriet
 • Permanenta föredraganden och sekreterare
 • Kari Hakari, förändringsledare för landskapsreformen, finansministeriet
 • Sinikka Salo, förändringsledare för social- och hälsovårdsreformen, social- och hälsovårdsministeriet
 • Tanja Rantanen, finansråd, finansministeriet
 • Thomas Sund, kommunikationschef, finansministeriet
 • Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, genomförandekoordinator, arbets- och näringsministeriet
 • Tomi Hytönen, projektchef för digitaliseringen i landskapen, budgetråd, finansministeriet
 • Pasi Pohjola, koordinator för den nationella verkställigheten av vårdreformen, direktör för avdelningen för styrning av social- och hälsovården, social- och hälsovårdsministeriet
 • Tuula-Riitta Markkanen, direktör förändringsledningens akademi, Centralen för förvaltningsutveckling/finansministeriet
 • Ville-Veikko Ahonen, konsultativ tjänsteman, koordinator för den nationella verkställigheten av landskapsreformen, ansvarssekreterare, finansministeriet
 • Ledningens assistent Heidi Tolvanen från finansministeriet svarar för den tekniska administreringen av tjänstemannastyrgruppen.

Lägescentralen

Lägescentralen svarar för den övergripande samordningen av landskaps- och vårdreformen och följer upp finanserna. Lägescentralen är huvudstab för projektledningen. Lägescentralen omfattar ändringsstödet till landskapen, processägarna till nätverken, processägarna till ändringsprogrammen inom statsrådet, processägarna till ministeriesamordningen, de av ministerierna utnämnda beredarna av reformen och anställda vid servicecentren. Landskapsreformens förändringsledare Kari Hakari svarar för samordningen av verksamheten vid lägescentralen.

Parlamentariska uppföljningsgruppen

Uppföljningsgruppens uppgift är att stödja uppnåendet av målen för regionförvaltningsreformen. Gruppen följer upp beredningen, verkställigheten och konsekvenserna av reformen och utvecklingen av statens centralförvaltning till den del som den berör reformen. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen är ordförande för uppföljningsgruppen. Gruppen består av följande riksdagsledamöter från olika partier:

 • Anu Vehviläinen, riksdagsledamot Centern
 • Timo Korhonen, riksdagsledamot, Centern
 • Leena Meri, riksdagsledamot, Sannfinländarna
 • Ari Jalonen, riksdagsledamot, Sannfinländarna
 • Outi Mäkelä, riksdagsledamot, Samlingspartiet
 • Eero Suutari, riksdagsledamot, Samlingspartiet
 • Riitta Myller, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Johanna Ojala-Niemelä, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Heli Järvinen, riksdagsledamot, De gröna
 • Hanna Sarkkinen, riksdagsledamot, Vänsterförbundet
 • Thomas Blomqvist, riksdagsledamot, Svenska folkpartiet
 • Antero Laukkanen, riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Permanenta sakkunniga i gruppen är Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet; Arto Haveri, professor, Tammerfors universitet; Jari Parkkonen, landskapsdirektör, Päijänne-Tavastlands förbund och Mika Soininen, överdirektör, NTM-centralen i Södra Österbotten.

Nätverk för stöd till verkställigheten i landskapen

 • Förändringsledarmötet, Kari Hakari, finansministeriet; Sinikka Salo, social- och hälsovårdsministeriet
 • Landskapsforumet, Johanna Viita, Kommunförbundet
 • Ekonominätverket, Miia Kiviluoto, finansministeriet; Henrik Rainio, Kommunförbundet
 • Förvaltningsnätverket, Eeva Mäenpää, finansministeriet; Kirsi Mononen, Kommunförbundet
 • Nätverket för ansvariga beredare av HR-frågor, Henrika Nybondas-Kangas, Kommunarbetsgivarna
 • Nätverket för organisering, Kari Hakari, finansministeriet; Pasi Pohjola, social- och hälsovårdsministeriet
 • Nätverket för konkurrenskraften av produktionen i landskapen, utnämns senare
 • Nätverket för serviceintegration, Taina Mäntyranta, social- och hälsovårdsministeriet; Jaana Räsänen, social- och hälsovårdsministeriet
 • Nätverket för demokrati och delaktighet, Suvi Savolainen, finansministeriet; Päivi Kurikka, Kommunförbundet
 • Nätverket för egendom och avtal, Mervi Kuittinen, finansministeriet, Leena Hoppu-Mäenpää, Kommunförbundet
 • Nätverket för beredarna av digitaliseringen, Vesa Lipponen, finansministeriet; Sanna Vähänen, finansministeriet; Karri Vainio, Kommunförbundet; Markku Heinäsenaho, social- och hälsovårdsministeriet; Tanja Rantanen, social- och hälsovårdsministeriet
 • Kommunikationsnätverket, Thomas Sund, finansministeriet

Förändringsprogrammen vid statsrådet

 • Förändringsprogrammet för enhetlig styrning vid statsrådet, utnämns senare
 • Förändringsprogrammet för digitalisering, Tomi Hytönen, finansministeriet
 • Programmet för landskapsinformation, Jani Heikkinen, finansministeriet
 • Programmet för beredskap, Jussi Korhonen, inrikesministeriet
 • Förändringsprogrammet för regional utveckling, Petra Stenfors, arbets- och näringsministeriet
 • Programmet för verkställande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, Satu Koskela, finansministeriet
 • Programmet för forskning, utveckling och innovationer, utnämns senare
 • Social- och hälsovårdsministeriet, Pasi Pohjola
 • Arbets- och näringsministeriet, Outi Ryyppö
 • Inrikesministeriet, Taito Vainio
 • Jord- och skogsbruksministeriet, Sanna Sihvola och Leena Westerholm
 • Miljöministeriet, Juho Korpi
 • Kommunikationsministeriet, Taina Pieski
 • Finansministeriet, Ville-Veikko Ahonen
 • Undervisnings- och kulturministeriet, Iiris Patosalmi