Remissbehandling av valfrihetslagen 3.11–15.12.2017

Social- och hälsovårdsministeriet ber kommunerna i Fastlandsfinland, samkommunerna, övriga producenter av social- och hälsovårdstjänster samt vissa andra aktörer lämna utlåtande om ett utkast till regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. Även andra kan om de så önskar lämna yttrande om lagutkastet.

Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät.

Valfrihetslagens paragrafer och detaljmotiveringar som sändes ut på remiss har delvis uppdaterats i förhållande till det lagutkastmaterial som publicerades den 19 oktober 2017. Ändringar har gjorts i 74, 84 och 90 §. I propositionen ingår dessutom ändringar som föreslås i inkomstskattelagen. Även detaljmotiveringarna har till behövliga delar preciserats och korrigerats. De exakta ändringsanteckningarna syns i punkten Som stöd på denna sida.

Begäran om utlåtande:

Lagutkast och motivering:

Övrigt material:

Som stöd:

Vanliga frågor om valfriheten inom social- och hälsovården, 3.11.2017 (på finska)

Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till

Mer information om remissens innehåll ges av