FI SV

Kommunikationsgrupp: rekommendation om organisering av landskapens kommunikation viktig

Finansministeriet 28.9.2018 11.16 | Publicerad på svenska 1.10.2018 kl. 16.27
Pressmeddelande
Kommunikationsgrupp: rekommendation om organisering av landskapens kommunikation viktig

Nationella kommunikationsgruppen för landskaps- och vårdreformen sammanträdde till höstens andra möte den 27 september 2018. Mötesteman var bland annat rekommendationen om organiseringen av landskapens kommunikation, möjligheterna att utveckla landskapens förändringskommunikation och kompetens med hjälp av eOppiva samt modellering av landskapens kriskommunikation.

Landskapen planerar som bäst den kommande koncernstrukturen och olika funktioners plats i organisationen. Ordföranden för den nationella kommunikationsgruppen, kommunikationschefen Thomas Sund (FM) berättade om en rekommendation angående organiseringen av landskapens kommunikation som är under beredning. Informatörerna i landskapen har framfört önskemål om en rekommendation. Rekommendationen tar bland annat ställning till kommunikationsfunktionens placering i organisationen, tillräckligheten hos finansieringen av kommunikationen samt till att det i varje landskap borde finnas en direktör som svarar för kommunikationen. Rekommendationsutkastet diskuterades på allmän plan vid mötet. Kommunikationsgruppen ansåg att en rekommendation är nödvändig och frågan förs vidare i enlighet med diskussionen under mötet.

Ordföranden för landskapens kommunikationsnät, kommunikationschefen Eeva Mäntymäki (Kajanalands förbund) framförde hälsningarna från en kommunikationsworkshop som ordnades för landskapens förändringsledare den 20 september 2018. Förändringsledarna ansåg landskapets kommunikationsansvariga vara ett viktigt stöd och en viktig sparrare för ledningen samt en strategisk partner och en praktisk genomförare. De flesta landskapen har identifierat kommunikationens betydelse. Kommunikationsworkshopen för förändringsledarna identifierade också viktiga kommunikationsrelaterade frågor både på kort och på längre sikt. Önskemålet är att landskapens ansvariga informatörer skulle fortsätta med genomgången av workshopens resultat i sina respektive landskap.

Projektchefen Petteri Kallio och vice verkställande direktören Mikko Salminen (HAUS) presenterade möjligheterna att utveckla landskapens förändringskommunikation och kompetens med hjälp av eOppiva. eOppiva som redan används inom statsförvaltningen ansågs vara ett välfungerande utbildningssystem. Landskapens möjligheter att utnyttja eOppiva ska utredas.

Landskapens kriskommunikation modelleras

Kommunikationschefen Milla Meretniemi (IM) berättade om modelleringen av landskapens kriskommunikation. Landskapens beredskapsärenden koordineras nu på riksplan: kriskommunikationsprojektet genomförs inom landskapens gemensamma utvecklingsprogram för beredskap. Nyland och Södra Karelen agerar pilotlandskap i projektet. Målet är att utveckla en verksamhetsmodell för kriskommunikation som stödjer beredskapsplanen för samtliga landskap: alla landskap ska ha tillräcklig beredskap för kriskommunikation under störningssituationer och undantagsförhållanden innan landskapsreformen träder i kraft 2021. Kommunikationsgruppen förhåller sig positivt till projektet: särskild uppmärksamhet borde fästas vid att samarbetet mellan kommunen, landskapet och staten sker smidigt även i krissituationer. 

Projektchefen Anna Karjalainen (FM) gav en lägesrapport om kommunikationen vid ett ämbetsverk som inleder sin verksamhet vid ingången av januari 2021. Kommunikationen har utgått från beredningens öppenhet: den interna förändringskommunikationen inleddes redan våren 2017. Luova inleder uppbyggandet av varumärket genast efter att lagarna som gäller reformen antagits. Nästa år omsätts projektet i praktiken även på regional plan. Webbplatsprojektet har också kommit igång: kommunikationsgruppen identifierade möjligheterna till synergifördelar bland annat med landskapens egna webbplatser.

Kommunikationsexperten Eeva-Kaisa Kivistö (FM) informerade gruppen om en virtuell landskapsturné som görs under september-oktober, och med vars hjälp man kartlägger hur beredningen av reformen framskridit i landskapen. Landskapens bästa beredningsförfaranden har samtidigt utretts. För att de bästa förfarandena ska vara till nytta för så många beredare som möjligt kommer de att tas upp i den nationella kommunikationen mera målmedvetet.

Ytterligare information:

Thomas Sund, kommunikationschef, kommunikationsgruppens ordförande, tfn 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Maakuntauudistuksen valmistelu