FI SV

Statligt handlingsdirektiv för Vimana

Finansministeriet 29.4.2019 12.00
Pressmeddelande

Staten utfärdade i samband med Vimana Oy:s bolagsstämma ett handlingsdirektiv med riktlinjer som gäller tills nästa regering fattar nya beslut om bolagets uppgifter och behovet av det.

Bolaget grundades i samband med landskapsberedningen i syfte att främja den regionala IKT-integrationen och -interoperabiliteten samt för att möjliggöra kostnadseffektiva lösningar och digitalisering i framtiden. Digitaliserings- och interoperabilitetsbehoven föreligger fortfarande. Vimana Oy kommer därför i enlighet med bestämmelserna som förutsätter rikstäckande integration och interoperabilitet att fortsätta med förbättrandet av de offentliga tjänsternas tillgänglighet, kvalitet, informationssäkerhet och interoperabilitet och styrningen av dem samt med att främja den offentliga förvaltningens effektivitet och produktivitet.  

Bolaget fortsätter med följande tjänster och projekt:

 • Stödet för utvecklandet av rikstäckande serviceintegration och interoperabilitet för ansvarsmyndigheter och bolag som svarar för förvaltningens gemensamma tjänster (bl.a. BRC, Erillisverkot Oy, Business Finland, Valtori) samt stödet för införlivandet av regionerna i rikstäckande digitala tjänster och datanät.
 • Stödtjänsten för e-tjänster i syfte att ta i bruk BRC:s Suomi.fi -tjänster i kommunerna och samkommunerna.
 • Drifttjänster för och underhållet av SoteDigi Oy.
 • Strukturoberoende ledningsverktyg (samfund-CRM, informationsledning) och beredning av plattformslösningar samt stödet för social- och hälsovårdsministeriets och SoteDigi Oy:s utvecklingsprojekt för informationsledning.
 • Strukturoberoende elektronisk arkivering.

Bolaget avbryter följande projekt och tjänster:

 • Införlivandet av landskapen i statliga system
 • Användar- och behörighetshanteringen
 • Datanätsknutpunkten
 • Landskapens digitala kommunikationsmiljö
 • Stödtjänster och ärendehanteringstjänster som avsetts för landskapen
 • Landskapens kapacitetstjänst
 • Landskapens ärendehantering
 • Landskapens webbplatstjänst
 • Beredningen av räddningsväsendets övervakningsapplikation
 • Beredningen av beslutssystemet för avbytarverksamheten

För personalens del tillämpas gällande avtal. Några nya rekryteringar genomförs inte. Bolaget anpassar sin verksamhet och kostnadsstruktur till det förändrade läget med hänsyn till projekt och servicebehov som kan läggas ner.  

Vimana Oy är ett statligt helägt bolag med specialuppgifter, och finansministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. På bolaget tillämpas aktiebolagslagen (624/2006) och lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 0295 530149, paivi.nerg(at)vm.fi
Tomi Hytönen, budgetråd, tfn 0295 530279, tomi.hytonen(at)vm.fi