Statligt handlingsdirektiv för SoteDigi Oy

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet 29.4.2019 12.00
Pressmeddelande

I samband med SoteDigi Oy:s bolagsstämma utfärdade staten ett handlingsdirektiv med riktlinjer som gäller tills nästa regering fattar nya beslut om bolagets uppgifter och behovet av det.

Bolaget grundades i samband med social- och hälsovårdsreformen för att utveckla riksomfattande digitala lösningar som förbättrar kostnadsnyttoeffekten inom social- och hälsovården. Det finns fortsättningsvis behov att digitalisera verksamheten. Bolaget ansvarar för två nationellt betydande tjänster som redan är i bruk och omfattar miljoner finländare. Det viktigaste målet under övergångsperioden är att trygga tjänsternas störningsfria kontinuitet.

 • Tjänsten Omaolo stöder invånarnas egen- och självvård och är redan i nuläget tillgänglig för 2,5 miljoner invånare. Tjänsten har tagits i bruk bland annat i Helsingfors och i den kan invånarna själva fylla i en elektronisk symptombedömning, få råd för egenvård eller be om en yrkespersons åsikt på basis av de uppgifter man gett.     
 • Jourhjälpen 116 117 är ett riksomfattande telefonnummer som invånarna kan ringa till under jourtid när de har sociala problem eller hälsoproblem och det inte är fråga om en nödsituation. Syftet med tjänsten är att förbättra den service som invånarna får, minska antalet jourbesök och den prehospitala akutsjukvårdens uppgifter. Numret omfattar redan 50 procent av finländarna och används i hög grad.

Projekt och tjänster som fortsätter:

 • Tjänsten Omaolo
 • Jourhjälpen 116 117
 • Strukturoberoende utveckling av informationsledning
 • Stödet för arkivering av gamla klient- och patientuppgifter

Projekt och tjänster som avbryts:

 • Projektet för utveckling av kompetenscentrum
 • Förstudieprojektet för utveckling av ett riksomfattande system för kundrespons 
 • Genomgången av social- och hälsovårdens nationella informationsresurser
 • Utvecklingen av nya integrationer eller tjänster och arkitekturarbetet i samband med dem.
 • Mobiltjänsten Omaolo (tidigare SoteJokaisenTaskuun)
 • Projektet Elämänpolku

För personalens del tillämpas gällande avtal. Det görs inga nya rekryteringar. I den ändrade situationen ska bolaget anpassa sin verksamhet och kostnadsstruktur med hänsyn till de projekt och tjänster som avbryts eller som tills vidare fortsätter.  

SoteDigi Oy är ett helt statsägt bolag med specialuppgifter och ansvaret för bolagets ägarstyrning hör till finansministeriet. Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ansvarar gemensamt för bolagets strategiska styrning. På bolaget tillämpas aktiebolagslagen (624/2006) och lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, FM, tfn 0295 530 149, paivi.nerg(at)vm.fi 
Kirsi Varhila, avdelningschef, SHM,  tfn 0295 163 338, kirsi.varhila(at)stm.fi
Tomi Hytönen, budgetråd, FM, tfn 0295 530 279, tomi.hytonen(at)vm.fi
Minna Saario, direktör, SHM, tfn 0295 163 146, minna.saario(at)stm.fi