Medverkan på Österbottniskt vis

10.1.2018 15.09 | Publicerad på svenska 11.1.2018 kl. 8.27
Nyhet

Då införandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen sköts fram med ett år beslöt man i Österbotten att utnyttja tilläggstiden till en gemensam diskussion. I beredningarna hösten 2017 fördjupade man sig i strategiarbetet, och invånarnas och intressegruppernas åsikter efterfrågades då det nya landskapets värden, visioner och servicelöften skulle utformas. Formerna för medverkan har varit de gamla vanliga, såsom enkäter för allmänheten och personal samt evenemang, men i sättet att förverkliga dem har man prövat något nytt.

Anhöriga med i en workshop

I november kallades de österbottniska kommun- och stadsdirektörerna tillsammans med en anhörig till en workshop. En motsvarande workshop dit medlemmarna i den politiska referensgruppen kallas med anhöriga ordnas i början av 2018. Syftet med att ta in anhöriga till samma workshop som de kommundirektörer som länge arbetat med reformen var att man ville föra diskussionen närmare invånarna.

I den gemensamma diskussionen mellan stads- och kommundirektörerna samt deras anhöriga har ordförande för workshopen en viktig roll. Tjänstemännen är inne i sin yrkesjargong och vana att föra fram sina egna åsikter och då måste ordförande se till att de anhöriga får tillräckliga möjligheter att framföra sina åsikter och att termerna som används i diskussionen är folkliga. Förändringsledaren Jukka Kentala och förändringsagenten Pia Vähäkangas diskuterade bland annat anhörigvård och tjänster för äldre med Britta Saari som deltog som anhörig i workshopen. Trots att ämnet var allvarligt skapade man i workshoparna visioner i avslappnat samförstånd.

Kundåsikter skapar grund för strategin

I workshopen kunde man lyssna till många skildringar av vardagen i vårdarbetet, bl.a. av Britta Saarela som länge varit anhörigvårdare för sin make. Saari deltog i evenemanget som anhörig till Kristinestads stadsdirektör Riitta El-Nemr.

"Fint att ett sådant här evenemang ordnades. Det är väldigt viktigt att också ta kundernas åsikter i beaktande då service planeras. Själv har jag en lång erfarenhet som anhörigvårdare och åsikter om bland annat hemsjukvården, därför berättar jag gärna om mina tankar och delar med mig av hur det är att vara kund. Att delta i workshopen var i själva verket riktigt roligt", beskrev Saari om hur hon kände då den var över.

Förändringsledaren Marina Kinnunen gav ett personligt exempel; hennes egna mor- och farföräldrar får väldigt olika service beroende på kommun, trots att landskapet är detsamma. Genom exemplen utkristalliserades ett mål som lyfts fram i den österbottniska beredningen: De olika kommunernas bästa praxis tas i bruk och man inför dessa verksamhetsmodeller i hela landskapet. 

Diskussionen med invånarna fortsatte med påverkanskvällar

Efter workshopen för kommun- och stadsdirektörerna och deras anhöriga diskuterades samma teman på påverkanskvällar, som ordnades tre gånger i olika delar av landskapet. Målet med dessa kvällar var dels att informera om reformen, dels att fånga upp invånarnas tankar och idéer.

Man ville undvika auditorieevenemang med traditionellt prat och få till en äkta diskussion. Därför delades deltagarna in i små grupper. Personer som deltar i beredningen av reformen var ordföranden för grupperna, och diskussionen kunde struktureras med färdiga frågor. I de små grupperna kunde beredarna också svara på deltagarnas frågor om reformen.

En del av deltagarna blev förvånade över kvällens program, men då evenemanget var slut var deltagarna på basis av insamlad skriftlig och muntlig direktrespons nöjda med tillvägagångssättet, och kände att de blivit bättre hörda än det skulle ha varit möjligt på ett evenemang av föreläsningstyp. 

För Tapio Niemi som bor i Kaskö är det viktigt att tjänsterna är tillgängliga på nära håll.

Enkäter är deltagande med låg tröskel

I beredningen av Österbottens landskapsreform genomfördes under hösten 2017 en enkät för allmänheten. Genom enkäten utreddes invånarnas åsikt om vilka saker det nya landskapet ska satsa på i sin service. Med hjälp av enkäten fick man värdefull information om saker som är viktiga för invånarna samt stöd för arbetet med att förankra det nya landskapets värderingar. I enkäten deltog 654 invånare.


Mer information:

Läs mer om beredningen i Österbotten

Ajankohtaista Hyvät käytännöt