Pasi Pohjola:
I förhandlingarna mellan landskapen och social- och hälsovårdsministeriet skapades en gemensam syn på social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdsministeriet 30.11.2018 11.02 | Publicerad på svenska 4.12.2018 kl. 13.01
Kolumn

I landskapens och social- och hälsovårdsministeriets gemensamma förhandlingsbord har man under hösten byggt upp en lägesbild av och en framtidsvision för social- och hälsovårdstjänsterna. I den nya social- och hälsovårdsmodellen ordnar landskapen tjänsterna och staten styr helheten, och därmed behövs ett nära samarbete nu och i fortsättningen.

Förhandlingsomgången i oktober–november var den andra övningen för en framtida samarbetsmodell där staten och varje landskap årligen för förhandlingar om utvecklingen och finansieringen av tjänsterna. Vi på social- och hälsovårdsministeriet upplevde övningen som ytterst nyttig, och det har varit en glädje att upptäcka att landskapen gjorde detsamma.

Servicestrukturen behöver reformeras

Viktiga teman i förhandlingarna var ändringsbehoven av servicestrukturen samt samordningen av och kostnaderna för tjänsterna. De bastjänster som kommunerna ordnar motsvarar för närvarande inte befolkningens servicebehov till alla delar, vilket syns till exempel så att jour ställvis anlitas i hög grad och patienter vårdas onödigt mycket på sjukhusen. Som en följd av detta stiger även kostnaderna.

När ansvaret för tjänsterna överförs till större områden, dvs. landskapen kan man effektivare behandla frågorna. I förhandlingarna gick man igenom olika lösningsmetoder tillsammans.

Perspektivet i diskussionen tenderade ibland att glida från ordnandet av tjänster till produktionen, även om landskapen överlag uppfattar uppgiften att ordna social- och hälsotjänster allt bättre. För närvarande bereds en sammanställning av beskrivningar som förtydligats om att skilja åt ordnandet och produktionen samt styrmetoder för tjänsteproduktionen till stöd för landskapen.

I ett sektorsövergripande landskap ser man över sektorsgränserna

Vi och flera landskap behandlade teman som tydligt berör uppgiftsområden för olika ministerier. När man till exempel förebygger marginalisering av unga spelar både social- och hälsovårdstjänster, sysselsättningstjänster och utbildning en stor roll. Ett sektorsövergripande landskap är en ny möjlighet att se över sektorsgränserna och utveckla tjänsterna för medborgare som en helhet.

Landskapen ska även skapa nära kontakter med de tjänster som kommunerna ska ordna, såsom utbildning och småbarnspedagogik, samt organisationer. Samarbetet mellan landskapen och kommunerna lyftes också fram i nästan alla förhandlingar. Behovet av samarbete framhävs särskilt i fråga om främjandet av välfärd och hälsa.

Förhandlingarna om social- och hälsovården stöder en god start på vägen mot statsrådets och landskapens gemensamma förhandlingsdagar om verksamheten och ekonomin. På förhandlingsdagarna granskas landskapens verksamhet och ekonomi som en helhet, utan ministeriernas sektorsgränser.

Stämningen är avvaktande

Höstens förhandlingsomgång om social- och hälsovården gav oss verkligt viktiga lärdomar inför framtiden. Tillsammans konstaterade vi bland annat att det är viktigt att utveckla och förbättra innehållet och framställningssättet i fråga om kunskapsbasen för förhandlingarna. I fortsättningen beaktas även landskapens egna synvinklar allt mer redan i förhandlingarnas beredningsskede.

Ett sammandrag av höstens förhandlingar och landskapsvisa förhandlingsprotokoll publiceras i december. Utvärderingsrapporter om landskapen som Institutet för hälsa och välfärd utarbetat finns på institutets webbplats.

Även om landskapen skiljer sig åt och är olika stora har varje region drivit beredningen av landskapen och social- och hälsovården ihärdigt framåt trots osäkerheten kring reformen. Nu väntar man på att lagstiftningen ska bli klar för att man ska kunna fortsätta det goda utvecklingsarbetet.

Pasi Pohjola
direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer