FI SV

Kommunikationsgruppen för landskapsreformens möte 28.9.2017

Finansministeriet 29.9.2017 14.42 | Publicerad på svenska 2.10.2017 kl. 12.37
Pressmeddelande

Kommunikationsgruppen för landskapsreformen behandlade vid sitt möte den 28 september bland annat kommunikationsgruppens uppgifter och målsättningar, organiseringen av kommunikationen samt olika aktörers roller. Kommunikationsgruppen behandlade också de grundläggande budskapen om reformen. Dessutom presenterades förslaget om att utnyttja Suomi.fi i samband med landskapens webbtjänster för kommunikationsgruppen.

Vårdreformens och landskapsreformens hittills separata kommunikationsgrupper har nu slagits samman till en gemensam kommunikationsgrupp. Landskapsreformens kommunikationsgrupp sammanträdde nu för första gången i sin nya sammansättning. Gruppen tillsätts formellt den 10 oktober.

Gruppens ordförande, kommunikationschefen Thomas Sund (FM), presenterade kommunikationsgruppens uppgifter och målsättningar. Sund betonade att varje medlem i gruppen har ett ansvar för kommuniceringen om reformen och för koordineringen av den. Medlemmarna ansvarar dessutom för att ärenden som överenskommits inom kommunikationsgruppen också förmedlas till de egna referensgrupperna. Kommunikationsgruppen bearbetar tillsammans under början av oktober en arbetsplan som innehåller de operativa åtgärderna.

Nätverkssamarbetets betydelse poängterades

Stamplanen som uppdateras några gånger om året styr i fortsättningen verkställandet av landskaps- och vårdreformen och utarbetandet av noggrannare sektorspecifika planer. Den nya tjänstemannaarbetsgrupp som inrättats i anslutning till projektstyrgruppen utgör i fortsättningen en viktig aktör som styr kommunikationsgruppens verksamhet.

I samband med kommunikationsgruppen finns även ett redaktionsråd som bland annat stakar ut riktlinjer för tyngdpunkterna för kommunikationen: redaktionsrådet har möjlighet att på ett konkret sätt påverka kommunikationen om reformen. Kommunikationsgruppen poängterade viktigheten av diskussionskontakter framför allt med pågående IKT-projekt: i fortsättningen måste det säkerställas att kommunikationsgruppen är medveten om pågående projekt. Betydelsen av landskapens ömsesidiga samarbete och nätverkssamarbetet betonades också.

Rollerna inom kommunikationen preciserades vid mötet. Ministerierna svarar bland annat för kommunikationen på riksnivå, koordineringen av den riksomfattande kommunikationen samt för grundbudskapen. Landskapen svarar i dagsläget för kommunikationen om landskapens tjänster. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid kommunikationen om social- och hälsotjänsterna: landskapen har ansvaret för kommunikationen i anslutning till valfriheten. Landskapen ska förse kommunikationen med tillräckliga resurser och organisera den på ett ändamålsenligt sätt. Ärendet behandlas fortsättningsvis under oktober.

Kommunikationsgruppen behandlade dessutom ett förslag till de nya grundbudskapen om reformen. Gemensamma grundbudskap hjälper att skapa en målbild för reformen. Temana för grundbudskapen är bland annat förenkling av administrationen, bättre service, valfrihet samt resurseffektivitet. Kommunikationsgruppen bearbetar grundbudskapen och de tas i bruk under oktober.

Stöd åt landskapens webbplatsprojekt

Projektchef Jani Ruuskanen (BRC) presenterade projektförslaget om vidareutveckling av Suomi.fi till stöd för landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. I projektförslaget föreslås att Suomi.fi-nättjänsten och servicedatalagret skulle utvidgas till att stöda valfriheten i fråga om social- och hälsotjänster. Det vore förnuftigt att införliva informationstjänsten för social- och hälsovårdsvalfrihet i suomi.fi-nättjänsten eftersom tjänsten redan utnyttjar befintliga gemensamma, lagstadgade tjänster. Tjänsten uppfyller också kraven i tillgänglighetsdirektivet. I det andra skedet av processen ska Suomi.fi-tjänsten utvidgas till en regional vy. Projektförslaget ska behandlas i oktober av den strategiska styrgruppen för digiutvecklingen.

Projektförslaget diskuterades på allmän plan. Kommunikationsgruppen understödde projektförslaget: det är viktigt att det bara finns en enda tjänst där serviceinformationen underhålls. Medlemmarna i kommunikationsgruppen anmärkte emellertid att landskapens nättjänster förutom serviceinformationen även bör omfatta ärenden som gäller beslutsfattandet och demokratin i landskapen samt landskapen livskraft - det räcker inte enbart med en förteckning över tjänsterna.

Projektförslaget drivs vidare utifrån diskussionen inom gruppen. Den första förenklade versionen av den allmänna mallen för landskapsvyn i suomi.fi-servicen ska bearbetas under slutet av året. Medlemmarna i kommunikationsgruppen hoppas att statsrådet skulle producera en rekommendation om hur man borde framskrida med nättjänsterna före 2020. Ruuskanen betonade att det just nu är viktigt att samtliga kommuner i enlighet med anvisningarna inför en täckande beskrivning av sin service i servicedatalagret.

Ytterligare information:

Thomas Sund, finansministeriets kommunikationschef, tfn 029 553 0516, thomas.sund(at)vm.fi

Landskapsreformen Maakuntauudistuksen valmistelu Social- och hälsovårdsreformen aluehallintouudistus sote-uudistus