FI SV

Landskapsindelningen i det första landskapsvalet

Justitieministeriet 13.9.2017 10.39
Pressmeddelande

Statsminister Sipiläs regering fastslog den 5 juli 2017 bland annat att lagstiftningen enligt regeringens proposition om social- och hälsovårds- och landskapsreformen (RP 15/2017 rd) avses träda i kraft i juni 2018 och att det första landskapsvalet ska förrättas som ett separat val söndagen den 28 oktober 2018.

I regeringspropositionen ingår en bestämmelse om en ny landskapsindelning. Enligt bestämmelsen ska den nuvarande landskapsindelningen ändras i fråga om fem kommuner på följande sätt:  

- Heinävesi överförs från landskapet Södra Savolax till landskapet Norra Karelen,
- Jorois överförs från landskapet Södra Savolax till landskapet Norra Savolax,
- Itis överförs från landskapet Södra Savolax till landskapet Päijänne-Tavastland,
- Storkyro överförs från landskapet Österbotten till landskapet Södra Österbotten och
- Kuhmois överförs från landskapet Mellersta Finland till landskapet Birkaland.

Den landskapsindelning som föreslås i regeringspropositionen, inklusive de fem ändringarna i indelningen, avses träda i kraft samtidigt som den övriga lagstiftningen, det vill säga i juni 2018. Denna landskapsindelning kommer således att följas i det första landskapsvalet som förrättas i oktober 2018. Invånarna i kommunen Itis ska alltså rösta i landskapsvalet i Päijänne-Tavastland och invånarna i kommunen Kuhmois ska rösta i landskapsvalet i Birkaland.

Enligt regeringspropositionen ska landskapsindelningen också utgöra grunden för valkretsindelningen i det följande riksdagsvalet som förrättas i april 2019. Detta innebär för sin del att 

- Heinävesi och Jorois överförs från Sydöstra Finlands valkrets till Savolax-Karelens valkrets,
- Itis överförs från Sydöstra Finlands valkrets till Tavastlands valkrets och
- Kuhmois överförs från Mellersta Finlands valkrets till Birkalands valkrets.
Storkyro ska även fortsättningsvis ingå i Vasa valkrets.

När det gäller skötseln av de uppgifter som överförs till landskapen ska landskapsindelningen enligt den gamla lagen om landskapsindelning följas fram till utgången av 2019. De nuvarande samkommunerna för landskapsförbund svarar för uppgifterna till dess.

Ytterligare information:

Arto Jääskeläinen, valdirektör, arto.jaaskelainen(at)om.fi, tfn 0295 150 128.