FI SV

Uppskovet av landskaps- och vårdreformen beaktas i budgeten

29.8.2018 14.53 | Publicerad på svenska 30.8.2018 kl. 10.28
Nyhet

Regeringen enades vid sina sista budgetförhandlingar om budgetpropositionen för 2019, vars slutliga summa uppgår till 55,3 miljarder euro. Propositionen godkänns vid statsrådets allmänna sammanträde måndagen den 17 september.

Genomförandet av landskaps- och vårdreformen flyttas till ingången av 2021. Regeringen har som mål att landskapsvalet ska hållas i maj 2019 så att landskapsfullmäktige kan inleda sin verksamhet i augusti samma år.

Uppskovet av reformen har beaktats i budgetpropositionen, trots att det inte har några nämnvärda konsekvenser för budgetpropositionen 2019. På grund av att landskapsvalet skjuts upp föreslås i anslaget för valutgifter ett tillägg på 7 miljoner euro. Samtidigt minskar behovet av anslag 2018. Eftersom inrättandet av statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova) skjuts upp till 2021 överförs den finansiering som behövs för avlönandet av ämbetsverkets ledning, sammanlagt 0,4 miljoner euro, från 2019 till 2020. Också reformen av studerandehälsovården för högskolestuderande skjuts upp till 2021. Med anledning av detta föreslås i budgetpropositionen ett anslag på sammanlagt 3 miljoner euro för arbetet med att förbereda utvidgningen av Studenternas hälsovårdsstiftelses verksamhet 2019−2020. För det förberedande arbetet för landskaps- och vårdreformen och för stödet för och styrningen av genomförande av reformen föreslås sammanlagt 211 miljoner euro. Anslagsbehovet minskar på grund av att tidpunkten för inledandet av landskapsfullmäktiges mandatperiod senareläggs. Finansieringen av beredningsskedet kommer att granskas som en helhet i samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna för åren 2020−2023.

Mer information: 

Pressmeddelande 29.8.2018: Kompetens, sysselsättning, tillväxt och livsmedel i huvudfokus i budgetpropositionen för 2019