FI SV

Försöken med servicesedlar utvidgas – understöd för pilotförsök med valfrihet utlyses i början av nästa år

Social- och hälsovårdsministeriet 1.9.2017 11.15 | Publicerad på svenska 1.9.2017 kl. 15.24
Nyhet
Försöken med servicesedlar utvidgas – understöd för pilotförsök med valfrihet utlyses i början av nästa år

De pågående försöken med servicesedlar utvidgas i december 2017. Även nya områden kan ansöka om att delta i försöken. När det gäller genomförandet av pilotförsöken med valfrihet väntar man på den nya lagstiftningen.

Regeringen har beslutat att de pågående försöken med servicesedlar (som även kallas valfrihetsförsök) ska utvidgas. Inom ramen för dem kan man prova på valfrihet inom vården i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter.

I försöket med servicesedlar deltar för närvarande Tavastehus, Jyväskylä, Tammerfors, Mellersta Nyland och Övre Savolax De nuvarande områdena kan utvidga sina försök så att de börjar omfatta en större befolkningsgrupp eller fler kommuner. Även innehållet i försöken kan utvidgas.

För de utvidgade försöken med servicesedlar kommer det att utlysas statsunderstöd, som de nuvarande försöksområdena kan ansöka om för att utvidga sina försök. Även nya områden kan ansöka om att delta i försöken och få understöd.

De utvidgade försöken med servicesedlar genomförs under perioden 1.12.2017–31.12.2018. Mer utförliga ansökningskriterier och ansökningsanvisningar samt information om när ansökan kan lämnas in publiceras så snart som möjligt.

Pilotförsöken med valfrihet genomförs i enlighet med den nya lagstiftningen

Pilotförsöken med valfrihet genomförs som ett led i införandet av den nya lagstiftningen om kundens valfrihet i vården. Riksdagen kommer att behandla de lagar som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen under våren 2018, och avsikten är att lagarna ska träda i kraft sommaren 2018.  Pilotförsöken med valfrihet genomförs i bred omfattning i enlighet med den nya valfrihetsmodellen under perioden 1.7.2018–31.12.2019.

Statsunderstöd för pilotförsöken med valfrihet utlyses i början av 2018. De som redan tidigare ansökt om statsunderstöd för pilotförsök med valfrihet behöver inte lämna in en ny ansökan, utan kan göra ändringar i sin tidigare ansökan för att anpassa den till den nya utlysningen. De sökande kommer att meddelas separata instruktioner om detta. Kriterierna för den nya utlysningen publiceras vid årsskiftet.

Att genomförandet av pilotförsöken senareläggs för att överensstämma med den nya lagstiftningen gör att den nya valfrihetsmodellen kan testas i bred och övergripande omfattning. Det gör också att fler landskap har möjlighet att delta i pilotförsöken.

Finansiering av försöken och pilotförsöken

I statsbudgeten för 2017 har det reserverats 20 miljoner euro för pilotförsöken med valfrihet.  I statsbudgeten för nästa år har det föreslagits ett anslag på 100 miljoner euro för genomförandet av pilotförsöken med valfrihet. En del av dessa anslag kommer att användas för utvidgningen av försöken med servicesedlar.

Ytterligare information

Anne Kumpula, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, fornamn.efternamn@stm.fi
Kari Hakari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 156, fornamn.efternamn@stm.fi
Kirsi Varhila, överdirektör, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, fornamn.efternamn@stm.fi