FI SV

Förhandlingar mellan landskapen och SHM inleds – övning för att skapa en lägesbild av social- och hälsovårdstjänsterna och komma överens om utvecklingsåtgärder

Social- och hälsovårdsministeriet 9.10.2018 8.30
Pressmeddelande 143
Förhandlingar mellan landskapen och SHM inleds – övning för att skapa en lägesbild av social- och hälsovårdstjänsterna och komma överens om utvecklingsåtgärder

Som ett led i beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen testar staten och de kommande landskapen nya samarbetsformer och tillvägagångssätt. Social- och hälsovårdsministeriets andra övningsförhandlingar med landskapsberedarna genomförs mellan den 9 oktober och den 23 november.

I den vård- och landskapsmodell som regeringen har föreslagit ska staten finansiera landskapens tjänster och följa upp hur tjänsterna genomförs och vad kostnaderna för dem blir. Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård förhandlar social- och hälsovårdsministeriet och landskapen årligen om genomförandet av social- och hälsovårdstjänsterna och bereder en utredning för att bedöma om alla har lika tillgång till tjänster och om finansieringen är tillräcklig.

Förhandlingarna mellan social- och hälsovårdsministeriet och landskapen om social- och hälsovården skapar en grund för de samrådsdagar om landskapens verksamhet och ekonomi som samordnas av finansministeriet. Resultaten från samrådsdagarna är en del av planen för de offentliga finanserna.

Teman för förhandlingarna är tillgången till, finansieringen av och integrationen av tjänsterna

Vid förhandlingarna mellan landskapen och social- och hälsovårdsministeriet gås följande teman igenom:

  • lägesbilden (beredningen av landskaps- och vårdreformen, ansvaret för att ordna tjänsterna, samarbetsområdets uppgifter, kontaktytor)
  • tillgången till tjänster
  • finansieringen av tjänsterna, investeringar och produktivitet
  • digitalisering, e-tjänster och informationsunderlag
  • integrationen av tjänsterna.

Temana har valts utifrån en granskning av landskapens beredning av social- och hälsovårdsreformen, och prioriteringarna väljs utifrån de enskilda landskapens behov. Under varje tema diskuteras eventuella utmaningar och utvecklingsåtgärder. Dessutom kommer man tillsammans överens om fortsatta åtgärder.

Som ett led i styrningsprocessen utarbetar Institutet för hälsa och välfärd årliga landskapsvisa utvärderingar av tillgången till social- och hälsovårdstjänster och tjänsternas kostnadsnyttoeffekt. Medan förhandlingarna pågår under hösten publicerar Institutet för hälsa och välfärd utvärderingsrapporter om varje landskap.

I den framtida landskaps- och vårdmodellen styr statsrådet landskapens verksamhet och ekonomi. Målet är att människorna ska ha jämlik tillgång till tjänster i hela landet och att kostnadsökningarna ska stävjas. Som en del av statsrådet styr social- och hälsovårdsministeriet utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna i landskapen.

De första övningsförhandlingarna mellan landskapen och social- och hälsovårdsministeriet fördes under våren 2018 i samband med den simulering som gällde landskapens ekonomi.

Läs mer:

Ytterligare information:

Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, fornamn.efternamn@stm.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 516, fornamn.efternamn@stm.fi