FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning om statsandelssystemets tillämplighet uppmuntrar kommuner till bostadsproduktion och tillväxt

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.1.2019 9.52
Pressmeddelande 7/2019

Kommunernas finansiering genomgår stora förändringar i samband med vård- och landskapsreformen. Konsultbyrån för regionutveckling MDI och stadsforskningsföretaget Kaupunkitutkimus TA har utrett hur statsandelssystemet, som kommer att förnyas, kan tillämpas särskilt för att öka planläggningen och bostadsproduktionen i växande kommuner. Syftet med undersökningen var också att utreda på vilka andra sätt man kan stödja kommuners tillväxt och lösa problemen i krympande kommuner. Resultaten av undersökningen offentliggjordes i dag den 10 januari.

Ändringarna i statsandelssystemet syftar till att jämna ut variationer i olika kommuners finansiering i samband med reformen. Städer med en ökande folkmängd utsätts för kostnader av olika slag, medan kommuner med en minskande folkmängd behöver särskilt stöd för att ordna basservice.

Flaskhalsarna för tillväxten i stadsregioner anses försvaga den allmänna ekonomiska utvecklingen i och med att de sätter stopp för flyttningsrörelserna i hela landet och försvårar arbetskraftens rörlighet. Tidigare identifierade flaskhalsar i synnerhet för tillväxten i huvudstadsregionen är problem i planläggningen och bostadsproduktionen. Problemen i växande städer har också att göra med det kostnadstryck som tillväxten orsakar till följd av den ökade efterfrågan på basservice och byggandet av grundläggande infrastruktur. Vård- och landskapsreformen och snabba förändringar i befolkningsstrukturen skapar kostnadstryck på ordnandet av basservice och den övriga ekonomiska styrningen i kommunerna.

Undersökningen av statsandelssystemets funktion bygger på en litteraturöversikt, internationell jämförelse, empiriska studier och en simuleringsmodell.

Statsandelssystemet uppmuntrar inte till tillväxt, men kompenserar problem med tillväxt

Det huvudsakliga resultatet av undersökningen är att statsandelssystemet inte innebär några egentliga incitament för tillväxt. Med hjälp av systemet är det dock möjligt att lösa sådana problem med kommunernas interna kostnader för tillväxt som inte har några regionala externa effekter. Systemet gör det alltså möjligt att minska de kostnader som tillväxten orsakar, till exempel kostnaderna för integration av den växande befolkningen med ett främmande språk som modersmål. I undersökningsrapporten rekommenderas att städer även fortsättningsvis kompenseras för sina tillväxtkostnader genom statsandelssystemet. I synnerhet växande kommuner behöver stöd för att kunna skapa förutsättningar för ett tillräckligt och högklassigt byggande. I många kommuner med en minskande folkmängd finns det emellertid behov att koncentrera och utveckla den utspridda samhällsstrukturen till exempel för att effektivisera servicestrukturen och förbättra förutsättningarna för boende.

Undersökningen visar att statsandelssystemet i sig inte leder till val av invånare på kommunnivå, eftersom växande centralorter inte kan välja vilka invånare som flyttar till kommunen även om det skulle finnas incitament för detta. Logiken med valet av invånare är förknippad med större skatteinkomster snarare än med statsandelssystemets kriterier.

Andra verktyg behövs för att uppmuntra till tillväxt

Det rekommenderas också att MBT-avtalsförfarandet även fortsättningsvis används för att lösa stora stadsregioners interkommunala utmaningar och för att möjliggöra tillväxt. Det är emellertid inte motiverat att utvidga MBT-avtalsförfarandet till nya stadsregioner som inte berörs av de riksomfattande problemen med tillväxt och stadsregioners funktion. Det är inte heller motiverat att låta MBT-avtalsförfarandet omfatta frågor som gäller städers interna tillväxt, såsom frågor om tjänsters och näringars utveckling. I undersökningsrapporten rekommenderas vid sidan av statsandelssystemet även andra sätt att beakta de särdrag hos kommuner som är en följd av tillväxt eller tillbakagång.

Enligt undersökningen är det möjligt att låta statsandelssystemet omfatta koefficienter som stöder både snabbt växande och snabbt krympande kommuner. Växande kommuner utsätts för varierande kostnader och utmaningar på grund av tillväxten, medan det i krympande kommuner uppkommer kostnader till följd av de allt hårdare kraven på att utveckla en fungerande samhällsstruktur trots att det inte finns ett kvantitativt behov av bostadsproduktion. Om dessa instrument i stället finansieras genom minskade statsandelar för övriga kommuner, försämras förutsättningarna för statsandelssystemets grundläggande verksamhet när det gäller finansiering av basservicen i kommunerna. Det rekommenderas att de koefficienter i statsandelssystemet som gäller antalet personer med ett främmande språk som modersmål ska fastställas så att de motsvarar kommunernas faktiska kostnader.

Undersökningen har gjorts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018. Den har gjorts av filosofie licentiat Janne Antikainen, filosofie magister Jaakko Huttunen, filosofie magister Ilppo Soininvaara och förvaltningsmagister Sinikukka Pyykkönen från MDI samt politices doktor Seppo Laakso och teknologie doktor Henrik Lönnqvist från Kaupunkitutkimus TA.

Slutrapport om undersökningen

Policy Brief

Ytterligare information: Janne Antikainen, utvecklingsdirektör, konsultbyrån för regionutveckling MDI, tfn 040 764 1829, janne.antikainen(a)mdi.fi, och Seppo Laakso, verkställande direktör, Kaupunkitutkimus TA Oy, tfn 050 097 0082, seppo.laakso(a)kaupunkitutkimusta.fi