Personal

I enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse övergår kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdspersonal och en del av stödtjänsternas personal till anställning hos landskapen. Dessutom övergår ca 5 000 arbetstagare från statens regionförvaltning till landskapen.

Detta innebär att totalt över 220 000 personer överförs till anställning hos landskapen. Med överlåtelse av rörelse avses att en kommun eller samkommun överlåter en funktionell del till en annan arbetsgivare så att den helhet som överlåts förblir oförändrad eller likartad efter överlåtelsen.

Kommunernas och samkommunernas personal inom socialvården och hälso- och sjukvården övergår i anställning hos landskapen och landskapens serviceinrättningar. I fråga om kommunernas gemensamma stödtjänster övergår arbetstagaren i anställning hos landskapen eller landskapens serviceinrättningar om minst hälften av arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter är inriktade på kommunala social- eller hälsotjänster.  

På personalen tillämpas även i fortsättningen lagstiftning om tjänsteinnehavare och om arbets- och tjänstekollektivavtal. Tillämpningsområdet utvidgas så att det även gäller personal i landskapens tjänst. KT Kommunarbetsgivarna fungerar i fortsättningen även som landskapens arbetsgivarrepresentant. Arbetsgivarorganisationens namn ändras till Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.

Landskapen och landskapens serviceinrättningar blir Kevas medlemssamfund. Keva har hand om pensionsskyddet för personalen i landskapen och landskapens serviceinrättningar (se Pensioner). Landskapens bolag kan välja om de kommer att omfattas av det kommunala pensionssystemet och kommunernas och landskapens kollektivavtal.

Personalen deltar i beredningen

Frågor som gäller villkoren för de nya anställningsförhållandena har beretts i social- och hälsovårds- och landskapsreformens arbetsgrupper för personalens ställning. I grupperna fanns företrädare för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Den lagstiftning som gäller personalens ställning ska ses över efter att valfrihetslagen och landskapens struktur har färdigställts. Detta görs vid finansministeriet som tjänstemannauppdrag. Arbetet styrs av projektgruppen för landskapsreformen.

Det är viktigt att personalen deltar i planeringen och genomförandet av ändringen. På så sätt säkerställs det att lösningarna är ändamålsenliga och att de fungerar i vardagen. Personalens tillgång till information ska säkerställas i ändringens alla skeden. I samarbetsförfaranden ska iakttas det som föreskrivs i lagstiftningen.

Förändringsledning och personalpolitiska principer i landskapsreformen

Den grupp som bereder personalöverföringarna från staten har utarbetat principer för förändringsledning och personalpolitik i samband med landskapsreformen, och principerna har godkänts av projektgruppen för landskapsreformen. Principerna har således uttryckligen utarbetats ur den statliga personalens perspektiv. Läs mer:

Ytterligare upplysningar

Juha Sarkio, avdelningschef, finansministeriet, tfn 0295 530 031
Marja Isomäki, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 414