FI SV EN

Palvelujen ja toiminnan uudistaminen kärkihankkeissa 2016-2018

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää palvelujen ja toimintatapojen uudistamista tehdään muun muassa hallituksen viidessä kärkihankkeissa, joista sosiaali- ja terveysministeriö vastaa.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)

Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille yhdenvertaiset ja yhteen sovitetut palvelut. Muutos edellyttää sekä palvelujen sisällöllistä remonttia että iäkkäiden parissa toimivien osaamisen kehittämistä.

Kärkihanke sisältää kahdeksan alueellista kokeiluhanketta, joissa kehitetään iäkkäiden palvelukokonaisuutta sekä omais- ja perhehoidon toimintamalleja. Lisäksi jokaisessa maakunnassa toimii muutosagentti, jonka tehtävänä on varmistaa, että kärkihankkeen tavoitteet toteutuvat alueella.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Ensisijaista on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Peruspalveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma koskee kaikkia palveluja: neuvolaa, muuta terveydenhuoltoa, lastensuojelua, koulua, varhaiskasvatusta sekä vapaa-ajan palveluita.

Jokaisessa maakunnassa on oma LAPE-muutosagentti, joka vastaa kärkihankkeen toteutumisesta alueella. Kaikki maakunnat ovat myös saaneet rahoitusta alueelliseen kehittämiseen.

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdistetään asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.

Kärkihanke sisältää useita osahankkeita, joista sote-uudistukseen liittyvät palvelusetelikokeilu, omahoidon sähköiset palvelut, julkinen palvelulupaus sekä kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli.

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä. Tarkoituksena on edistää nykyistä paremmin heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja vastuunottoa sekä ehkäistä eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Kärkihankkeessa rahoitetaan kymmentä hanketta, jotka liittyvät muun muassa terveiden elämäntapojen lisäämiseen, mielenterveyden vahvistamiseen ja yksinäisyyden torjumiseen.

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke tähtää siihen, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Palveluketjut toimivat saumattomasti ja oikea-aikaisesti, ja osatyökykyiset henkilöt saavat tarvitsemansa palvelut ja etuudet.

Palveluja ja työllistymisen polkuja kehitetään yhteensä 12:ssa alueellisessa hankkeessa, joissa on mukana muun muassa kuntia, kuntayhtymiä ja oppilaitoksia.