FI SV

Regeringens riktlinjer

Regeringens riktlinjer för propositionen om social- och hälsovårds- och landskapsreformen den 2 mars 2017

Regeringen föreslår för riksdagen att de nya landskapen bildas från och med den 1 juli 2017 och att ansvaret för att ordna social- och hälsovården överförs från kommunerna till landskapen från och med den 1 januari 2019. Regeringen lämnade propositionen om social- och hälsovårds- och landskapsreformen till riksdagen den 2 mars 2017.

Regeringens proposition om social- och hälsovårds- och landskapsreformen 2.3.2017
Sammandrag av lagstiftningen om social- och hälsovårds- och landskapsreformen 2.3.2017
Social- och hälsovårds- och landskapsreformen RP, allmän presentation 2.3.2017

Regeringen publicerade riktlinjer om klientens valfrihet inom social- och hälsotjänsterna 21.12.2016

Regeringen publicerade den 21 december ett lagutkast om hur klienten kan välja tjänster bland de social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten. Dessutom publicerade regeringen de ändringar i utkasten till landskaps- och social- och hälsovårdslagar som gjorts efter remissbehandlingen. En regeringsproposition om förenklandet av flerkanalsfinansieringen kommer att beredas under 2017. Som en del i social- och hälsovårdsmodellen fastställde regeringen att alla 18 landskap ska anordna prehospital akutsjukvård, och således ska det också finnas ett räddningsväsende i alla dessa landskap.

Materialet om regeringens propositioner 21.12.2016

Materialet om reformen av räddningsväsendet finns på inrikesministeriets webbsida.

Regeringen offentliggjorde lagutkasten om vård- och landskapsreformen och riktlinjer om klientens valfrihet 29.6.2016

Den 29 juni 2016 offentliggjorde regeringen preliminära lagutkast för reformen av social- och hälsovården och inrättandet av landskap. Regeringen också kom överens om en fortsatt beredning av lagstiftningen om klientens och patientens valfrihet och förenklingen av flerkanalsfinansieringen.

Utkast till lag 29.6.

Regeringens rikitlinjer om valfrihet 29.6. 

Regeringen drog upp riktlinjerna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen 5.4.2016

Regeringen har utifrån förhandlingarna och det beredande arbetet i ministerarbetsgruppen för reformer enats om närmare riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen. Riktlinjerna styr den lagberedning som gäller strukturreformen inom social- och hälsovården och reformerna i fråga om valfrihet och flerkanalsfinisiering. Regeringen har också kommit överens om de uppgifter som ska överföras till landskapsförvaltningen.

Regeringen drog upp riktlinjerna för social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen

Regeringens riktlinjer om områdesindelningen och principerna för social- och hälsovårdsreformen 7.11.2015

Regeringen kom överens om principerna för social- och hälsovårdsreformen och antalet områden 7.11.2015. Det innebär att 18 självstyrande områden inrättas och de nuvarande landskapen ska ligga till grund för dessa. Social- och hälsotjänsterna ordnas inom ramen för 15 områden.

Regeringens presskonferens om riktlinjerna 9.11 och bakgrundspromemorior (vn.fi)

Regeringens riktlinjer om finansieringsreformen för social- och hälsovården

Regeringen fastställde 20.10.2015 att kommunerna i fortsättningen inte kan ha ett betydande ansvar för finansieringen av social- och hälsovården. Finansieringen av de framtida självstyrande områdena förbereds främst utifrån statens finansieringsansvar. Alternativt utreds ytterligare en modell, som delvis ska basera sig på de självstyrande områdenas beskattningsrätt.

Regeringens riktlinjer om finansieringsreformen för social- och hälsovården 20.10.2015 (vn.fi)

Regeringsprogrammets riktlinjer 29.5.2015

Social- och hälsovårdsministeriet bereder social- och hälsovårdsreformen i enlighet med regeringsprogrammet för Juha Sipiläs regering. Enligt programmet baserar sig den nya servicestrukturen inom den offentliga social- och hälsovården på självstyrelseområden som är större än en kommun. Detta innebär att de självstyrande sområdena, vars beslutsfattande ankommer på fullmäktige som utses genom val, svarar för ordnandet av alla offentliga social- och hälsotjänster. En proposition kommer att beredas för att genomföra reformen.

Enligt regeringsprogrammet framskrider reformen stegvis. Först reformeras servicestrukturen inom social- och hälsovården så att alla tjänster utgör en sammanhängande helhet, som leds enligt område. Enligt regeringsprogrammet är antalet självstyrande områden sammanlagt högst 19. De självstyrande områdena tillhandahåller tjänsterna inom sitt område själva eller kan anlita privata tjänsteproducenter eller tjänsteproducenter från tredje sektorn för tillhandahållandet. Reformens mål och utlåtandena av riksdagens grundlagsutskott beaktas i arbetet.

Under den första fasen utreds också alternativ för kommunala och/eller statliga finansieringsmodeller. Därefter bereds en finansieringsreform för social- och hälsovården. Den innebär att man övergår från nuvarande flerkanalsfinansiering till enkanalsfinansiering.

Regeringen reformerar arbetsfördelningen mellan sjukhusen så att en del av den krävande specialiserade sjukvården koncentreras till specialupptagningsområden under styrning av social- och hälsovårdsministeriet. På det här sättet kan man påskynda strukturreformen av den specialiserade sjukvården redan före det faktiska genomförandet av social- och hälsovårdsreformen.

Detaljerna i valfrihetsmodellen och de lagändringar som krävs för genomförandet av EU:s patientrörlighetsdirektiv utreds också. Målet är att stärka servicen på basnivå och trygga möjligheten att snabbt få vård. Om utredningarna kräver lagändringar, genomförs de före utgången av valperioden.

I reformen av social- och hälsovården införs ett budgetramsystem för att effektivt kontrollera kostnaderna. Social- och hälsovårdens informationssystem förenhetligas inom de områden som ansvarar för ordnandet av tjänsterna, och systemens övergripande arkitektur utvecklas. Genomförandet av den övergripande arkitekturen övervakas på nationell nivå.

Regeringsprogrammet 29.5.2015 och dess genomförande (vn.fi)