Yksityinen tuotanto


Kunnat ostavat yksityisiltä toimijoilta erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen. Samalla tavoin uudessa sote-mallissa sote-keskus ja maakunnan liikelaitos voisivat täydentää omaa palvelutuotantoaan ostamalla palveluja yrityksiltä ja järjestöiltä.

Sen lisäksi yksityiset toimijat voisivat tarjota maakuntien asukkaille valinnanvapauden piirissä olevia palveluja. Näitä olisivat sote-keskusten ja hammashoitoloiden palvelut sekä asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut.

Valinnanvapauden kautta järjestettävien palvelujen arvon arvioidaan olevan noin 29 prosenttia maakuntien järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä tarkoittaa noin 5,3 miljardia euroa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen koko 18,6 miljardin euron rahoituksesta vuoden 2016 tasossa. Luku sisältää sekä maakunnan oman tuotannon että yksityisen tuotannon valinnanvapauden piirissä olevissa palveluissa.

Karkeasti arvioiden palvelutuotanto jakautuisi yksityisen ja julkisen tuotannon välillä koko maassa keskimäärin seuraavasti:
•    sote-keskukset ja hammashoitolat (35% yksityinen, 65 % julkinen)
•    asiakassetelipalvelut (50% yksityinen, 50 % oletettu maakunnan yhtiö*)
•    henkilökohtainen budjetti (50% yksityinen, 50% oletettu maakunnan yhtiö).

*Maakunnan liikelaitos myöntää asiakassetelit ja henkilökohtaisen budjetin. Maakunnan liikelaitos ei kuitenkaan voi tuottaa itse palveluja asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla.  Jos maakunta haluaa tuottaa näitä palveluja, sen on eriytettävä toiminta tältä osin yhtiöön.

Tässä kuvassa on yksityisen tuotannon osuus nyt ja arvio tulevasta tilanteesta. Valinnanvapauden vaikutuksesta yksityisten sosiaalipalvelujen osuuden arvioidaan kasvavan nykyisestä 32 prosentista 39 prosenttiin (lisäys 500 milj €). Yksityisten terveyspalvelujen osuuden arvioidaan kasvavan nykyisestä 6 prosentista 13 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä (lisäys 800 milj. €).  Nämä luvut sisältävät siis pelkän yksityisen tuotannon kasvun valinnanvapauden laajentuessa. Laskelmat kuvataan tarkemmin alla olevissa liitteissä.


Asiakkaiden valinnat ratkaisevat painotukset

Tarkkoja arvioita ei voida etukäteen laskea, koska lopulta se miten tuotanto jakautuu eri toimijoiden välille, on kiinni asiakkaiden valinnoista. Myös maakunnan asettamilla ehdoilla ja korvauksilla on suuri vaikutus palveluverkkoon ja tuottajien määrään.

Terveyspalveluissa kokonaan uusi yksityinen palvelutuotanto kasvaa suhteellisesti enemmän kuin sosiaalipalveluissa, koska sosiaalihuollossa on jo nykyisin paljon yksityistä palvelutuotantoa kuntien ostopalvelujen kautta.

Sosiaalihuollossa osa nykyisestä ostopalvelutuotannosta korvautuu terveyspalveluja enemmän uusilla valinnanvapauden keinoilla (etenkin asiakasseteleillä ja henkilökohtaisella budjetilla). Siksi sosiaalihuollon palveluissa kokonaan uusi yksityinen tuotanto on arvion mukaan suhteellisesti pienempi verrattuna terveyspalveluihin.

Liitteet


Lisätietoja

johtaja Raija Volk, STM p. 0295 163 263
ylitarkastaja Piia Pekola, STM, p. 0295 163 694
ylitarkastaja Mikko Meuronen, STM, p. 0295 163 641