Työllistymisen palveluallianssin valmistelu etenee Etelä-Pohjanmaalla

Seinäjoelle on rakenteilla työllistymisen palveluallianssi, palveluyhteenliittymä, jolla parannetaan työmarkkinatukea saavien seinäjokisten työnhakijoiden palvelua ja palveluprosessia. Palveluyhteistyössä ovat mukana mm. Seinäjoen kaupunki, Kela Keskinen vakuutuspiiri, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja koulutuskuntayhtymä Sedu.

Seinäjoen pilotissa kehitetään palveluja ja toimijoiden työnjakoa, prosessivastuuta ja yhteistä tekemistä moniammatillisilla yhteistyömuodoilla. Verkostotyössä, toiminnanohjauksessa ja tiedolla johtamisessa kokeillaan uudenlaisia digitaalisia toimintamalleja. Pilotilla luodaan pohjaa sosiaali-, terveys- ja kasvupalveluiden tiiviimmälle integraatiolle.

Mitä asiakkaat saavat

Palvelun tehostuminen näkyy varhaisempana ja laajempana asiakkaan kokonaistilanteen arvioimisena, asiakkaiden aktivoitumisena ja siirtyminä avoimille työmarkkinoille tai oikeiden palveluiden piiriin.

Työmarkkinatukea saavien asiakkaiden ryhmä on hyvin heterogeeninen. Siihen kuuluu nuoria työmarkkinoille tulevia sekä työttömiä, jotka ovat olleet pitempään poissa työmarkkinoilta - yhteensä noin 1700 henkilöä.

Asiakkaiden palvelutarve liittyy työ- ja toimintakyvyn edistämiseen, toimeentulon järjestämiseen, osaamisen kehittämiseen, työmarkkinoille siirtymiin sekä erilaisten tuki- ja ohjauspalveluiden monialaiseen ja -ammatilliseen koordinointiin. Palvelujen on oltava luonteeltaan moniammatillista, sillä monilla asiakkailla on ongelmia, joita ei voida ratkaista pelkästään työllistämisen keinoin.

Etelä-Pohjanmaalla yhdenjaksoinen pitkäaikaistyöttömyys on viime vuodesta vähentynyt n. 40 prosentilla, mutta työmarkkinatukea saavien määrä Seinäjoella on laskenut vain reilulla sadalla henkilöllä. Uusia lähestymistapoja siis tarvitaan.

Työllistymisen palveluallianssi hoitaa työmarkkinatuella olevien työnhakijoiden palvelua kahden vuoden ajan. Tavoitteena on, että yhteistyössä toteutetut palvelut käynnistyvät vuoden 2019 alkupuolella.

Miten palvelut ja palveluprosessi kehittyvät

Allianssimalli luo hyvät edellytykset sille, että palvelua tuottavien organisaatioiden ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyö ja toiminnan vaikuttavuus kehittyvät. Se antaa mahdollisuuden sitoa yksiyiset palveluntuottajat ja järjestöt entistä tiivimmin mukaan palveluntuotantoon.

Yksityisiä palvelutuottajia onkin tarkoitus kilpailuttaa mukaan palvelutuotantoon. Kilpailutukseen on tulossa ensi vaiheessa kaksi palvelua eli työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä siirtymät työmarkkinoille.  Myöhemmin tultaneen avaamaan palveluntuottajille muitakin palvelun osaprosesseja tai palvelukokonaisuuksia. Ajatuksena on, että yksityinen palvelusektori täydentää ja tuo lisäarvoa niihin palvelun osa-alueisiin, joissa julkisen sektorin osaaminen tai resurssit eivät riitä.

Pilotin johtoryhmä koostuu Seinäjoen kaupungin, Kela Keskinen vakuutuspiirin, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Koulutuskuntayhtymä Sedun edustajista. Myös yksityisistä palveluntuottajista tulee edustus johtoryhmään. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii elinvoimajohtaja Erkki Välimäki Seinäjoen kaupungilta.


Maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen suunnitellaan pilotteja, joiden on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella.  Piloteissa kokeillaan sellaisia uusia toimintatapoja, jotka sopivat tulevaan maakuntamalliin. Uudistuksessa työnhakijoiden ja yritysten palvelujen järjestämisvastuu siirtyy ELY-keskuksilta ja TE-toimistoilta maakunnille vuoden 2021 alussa. Kasvupalvelupilotteja on käynnistymässä runsaat 20.


Lisätietoja Seinäjoen työllistymisen palveluallianssista antavat:
Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki, Seinäjoen kaupunki, p. 040 7748331
Palvelujohtaja Katri Lehto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 029 5046581
Vastuuvalmistelija Jari Aaltonen,  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 040 5368056

Lisätietoja kasvupalvelupilottien kokonaisuudesta antavat:
Kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 50 49209
Erityisasiantuntija Lari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 50 47088

Meddelanden på svenska