Pohjanmaan ELY-keskusalueen kokonaiskehittämisen terävät kärjet matkalla maakuntiin

Pohjanmaan ELY-keskuksen vahvasti vientivetoinen alue on hyvin riippuvainen maailmantaloudesta, kilpailijamme ovat useimmiten maailmalla, eivät Suomessa. Alueemme elinkeinorakenne on yhtä aikaa sekä laaja että erikoistunut; osaamiskeskittymiä on useita, joista miltei jokaisesta löytyy globaaleja menestyjiä ja markkinajohtajia, jotka toimivat vahvoina kestävän ja älykkään kasvun moottoreina. Ilmastonmuutoksen osalta vastuumme onkin suuri; vahvuutemme on uuden teknologian ja osaamisemme vienti kehittyville markkinaalueille.

Hyvin kansainvälisen, aidosti monikulttuurisen alueemme menestys perustuu pitkälti pohjoismaiselle arvopohjalle, luottamukselle ja rehellisyydelle ja avoimuudelle sekä yhteisöllisyydelle, erinomaiselle alueellisen yhteistyön mallille sekä pitkän yrittäjäperinteen synnyttämälle rohkeudelle ja luovuudelle, ja luonnollisesti haluamme varmistaa menestyksemme myös jatkossa.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen työllisyysaste on jo nyt valtakunnallisesti korkeaa tasoa. Positiivinen rakennemuutos, vahva kasvu yhtäaikaisesti yhä kansainvälisemmän ja digitaalisemman työelämän sekä väestörakenteen muutoksen kanssa on johtanut tilanteeseen, jossa osaajapulasta on syntynyt juuri nyt merkittävin kasvun este. Tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti ja ELY-keskuksen on pystyttävä reagoimaan nopeasti mahdollisiin suhdannemuutoksiin ja tiedolla johtamisen merkitys korostuu. Osaamisen tason onkin pysyttävä huipputasolla, koulutuksen oltava korkeatasoista ja tutkimus- ja kehitystyön panostuksia on lisättävä kilpailukykymme säilyttämiseksi ja kasvun tukemiseksi suhdanteista riippumatta.

Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisen kärjet Uusiutuva energiatalous, Valmistava teollisuus sekä Maatalouden innovaatiot ja tulevaisuuden ruoka, on johdettu globaaleista megatrendeistä yhdistyen kansallisesti merkittävää lisäarvoa tuottaviin alueellisiin prioriteetteihin ja edellä mainittuihin vahvoihin erityispiirteisiimme. Nämä kehityksen kärjet ohjaavat toimintamme kehittämistä ja resurssiemme suuntaamista, luonnollisesti nykyisen ja tulevan hallitusohjelman linjauksia ja niistä johdettuja tulostavoitteita noudattaen.

Osallistavan ”Kehitetään älykkäästi yhdessä” -kehittämisprosessin myötä toimintaa kehitetään monitasoisesti. Kehittämisprosessin tavoitteena on luoda innovatiivisiin ratkaisuihin pyrkivää, digitaalisuutta hyödyntävää ja tietojohtamisen perustuvaa toimintaa. Lisäksi asiakaslähtöisyys, vuorovaikutteisuus, dynaamisuus ja ennakointi ovat toiminnan keskiössä. Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnissä tällä hetkellä neljästä osapilotista koostuva kasvupalvelupilottikokonaisuus, joka ovat samalla osa kokonaisvaltaista kehittämistyötä. Kasvupalvelujen kehittämisen osapilotit ovat esitelty alla.

Lisätietoja Pohjanmaan ELY-keskuksen kasvupalvelupilottien kokonaisuudesta antaa: Terhi Mäkinen, Elinvoimapäällikkö 0295 028 595 [email protected]

Pohjaanmaan osapilotit:

Innorekry - Innovatiiviset rekrytointiratkaisut Pohjanmaan ja Kesk-iPohjanmaan yrityksille
Nordic Hub – Yritysasiakkaan sujuvat kasvupolut 
Keinoälyllä kustannustehokkuutta
Talent Coastline – Menestyvä monikulttuurinen työelämä 

 

Spjutspetsarna för den integrerade utvecklingen av området för NTM-centralen i Österbotten i väntan på landskapsreformen

Utvecklingsspetsarna för NTM-centralen i Österbotten är  Förnybar energiekonomi, Tillverkningsindustri samt Innovationer inom jordbruket och framtidens livsmedel. Dessa  har härletts från globala megatrender och integrerats med sådana regionala prioriteringar som medför betydande nationellt mervärde och våra ovan nämnda starka särdrag. Utvecklingsspetsarna styr utvecklandet av vår verksamhet och riktandet av våra resurser, naturligtvis med iakttagande av riktlinjerna i det nuvarande och det kommande regeringsprogrammet och de resultatmål som härletts från dem. I och med den delaktiggörande utvecklingsprocessen Smart utveckling tillsammans utvecklas verksamheten på flera plan. Målet för utvecklingsprocessen är att skapa verksamhet som strävar efter innovativa lösningar, som utnyttjar digitaliseringen och som baserar sig på informationsledning.  Kundorientering, växelverkan, dynamiskhet och framsyn står  dessutom i centrum för vår verksamhet. Vid NTM-centralen i Österbotten genomförs för närvarande en helhet av pilotprojekt för tillväxttjänster som består av fyra olika delprojekt, vilka samtidigt utgör ett led i det övergripande utvecklingsarbetet. De pilotprojekt som utgör delprojekt inom utvecklingen av tillväxttjänster presenteras nedan.

Ytterligare upplysningar om pilotprojekten för tillväxttjänster vid NTM-centralen i Österbotten lämnas avTerhi Mäkinen, livskraftschef, tfn 0295 028 595, [email protected]

Läs mer om projekter