Försök med servicesedlar

Valfrihet med hjälp av servicesedlar

Försöket med servicesedlar producerar information för den beredning som gäller valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna. Det är en del av statsrådets spetsprojekt Kundorienterad service. I projekten inom ramen för försöket med servicesedlar tillämpas för närvarande den gällande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) och lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

Med hjälp av försöket utreds vilka konsekvenser kundens valfrihet har på tillgången till och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna. Dessutom utreds hur olika modeller för prissättning av och ersättning för tjänsterna inverkar på de totala kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna. Särskilt utreds vilka konsekvenser valfriheten har för kunder, rollen för den som ordnar tjänsterna samt tjänsteproducenter och förändringarna på tjänstemarknaden, och dessutom för integreringen av tjänster. Genom försöken produceras även information för utveckling av informationssystemlösningar som stöder verksamhetsmodellen för valfrihet.

Valfrihet innebär att den som använder sig av en tjänst själv ska få välja en tjänsteproducent från den privata, offentliga eller tredje sektorn. Målet är att hitta en totalekonomiskt ändamålsenlig modell som möjliggör jämlik vård och service och som sporrar till kundengagemang och utveckling av serviceproduktionen.

Genom projektet med servicesedlar har försöksområden beviljats statsunderstöd två gånger: 12/2016 cirka 9 miljoner euro och som en utvidgning av försöket med servicesedlar 12/2017 cirka 14,5 miljoner euro. Tio regionala försök pågår för närvarande. Försöken består av tre delförsök där man kan göra försök med kundens valfrihet: direktval inom mottagningstjänster (social- och hälsovårdscentral), direktval inom mun- och tandvård och en personlig budget. Försöken genomförs 2016–2018. Försöken kan fortsätta år 2019 enligt en särskild överenskommelse.

I genomförandet av försöket med servicesedlar deltar flera samarbetsparter. De viktigaste är Institutet för hälsa och välfärd, FPA och Sitra. Samarbetsformer som används är seminarier, diskussionsmöten och workshoppar. En del av dem är öppna medan andra endast är för inbjudna deltagare.

I försöket med servicesedlar ingår även regelbunden uppföljning och en utvärdering. Särskilda utredningar som producerar information görs om försöksprojekten.

Finansierade projekt

eOhjat-projektet

 • Landskap: Södra Karelen
 • Försöket omfattar: personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 132 000
 • Kontaktperson: Anna Behm, fornamn.efternamn(at)eksote.fi

Försöket med personlig budget i Österbotten

 • Landskap: Österbotten
 • Försöket omfattar: personlig budget
 • Befolkningsunderlag: 24 400
 • Kontaktperson: Pirjo Wadén, fornamn.efternamn(at)vaasa.fi
 • Webbplats: Vasa stad

Försöket med valfrihet i Tavastehus

 • Landskap: Egentliga Tavastland
 • Försöket omfattar: social- och hälsovårdscentral
 • Befolkningsunderlag: 18 300
 • Kontaktperson: Hanni Joronen, fornamn.efternamn(at)hameenlinna.fi
 • Webbplats: Tavastehus 

Försöket med valfrihet (Ihminen edellä)

Försöket med valfrihet i Jyväskylä

 • Landskap: Mellersta Finland
 • Försöket omfattar: social- och hälsovårdscentral
 • Befolkningsunderlag: 133 000
 • Kontaktperson: Riitta Pylvänen, fornamn.efternamn(at)jkl.fi
 • Webbplats: Jyväskylä stad

Försöket med servicesedlar i Kajanaland - personlig budget PB

Försöket med servicesedlar i Päijänne-Tavastland

SiVa-projektet

Försöket med valfrihet i Tammerfors

 • Landskap: Birkaland
 • Försöket omfattar: social- och hälsocentral, personlig budget, mun- och tandvård
 • Befolkningsunderlag: 23 000 – 270 000
 • Kontaktperson: Eeva Mäkinen, fornamn.efternamn(at)tampere.fi
 • Webbplats: Tammerfors stad

Regionalt försök med valfrihet i Nyland

Läs mer

Ytterligare information

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, [email protected]