Palveluntuottajien tieto ja avoimuus

Maakunta tarvitsee tietoa toimintansa suunnitteluun ja johtamiseen. Palveluntuottajien on tuotettava maakunnalle tietoa esimerkiksi asiakasmääristä, odotusajoista ja kustannuksista. Myös asiakkaat tarvitsevat tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadusta ja odotusajoista voidakseen tehdä valintoja.

Kun valinnanvapaus laajenee, kaikkien palveluntuottajien on käytettävä laissa määriteltyjä valtakunnallisia tiedonhallintapalveluja.  Kaikkien tuottajien on esimerkiksi oltava liittyneenä Kanta-palveluihin. Kanta-palvelujen kautta asiakas- ja potilastiedot ovat tuottajan saatavilla palvelun toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa.

Kela toteuttaa valtakunnallisen verkkopalvelun, jossa ihmiset voivat ilmoittautua valitsemansa sote-keskuksen, suunhoidon yksikön ja maakunnan liikelaitoksen asiakkaaksi.

Maakunnalla kokonaisvastuu

Hallituksen esityksen mukaan maakunta tiedottaa asukkaiden oikeuksista ja etuuksista sekä neuvoo ja tukee sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä. Maakunta vastaa siitä, että asukkailla on saatavissa riittävä tieto valintojen tekemiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Maakunta vastaa siitä, että verkkopalvelussa on ajantasainen tieto omista palveluistaan, sote-keskuksista ja hammashoitoloista sekä asiakassetelipalvelujen tuottajista ja henkilökohtaisen budjetin palveluista. Verkkopalvelussa kerrotaan myös palvelujen saatavuudesta ja laadusta.

Palveluntuottajan tiedotusvastuu

Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön on ilmoitettava verkkopalvelussa ajantasaisesti, kuinka paljon uusia asiakkaita se pystyy ottamaan ja mitkä ovat tosiasialliset odotusajat. Tuottajien on otettava asiakkaat vastaan valikoimatta ilmoittautumisjärjestyksessä, jos tuottajan enimmäisasiakasmäärä ei ole täynnä.

Verkkopalvelujen tiedot pitää antaa asiakkaalle pyydettäessä suullisesti tai kirjallisesti.

Ohjauksessa ja neuvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota asiakkaisiin, jotka tarvitsevat laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palveluja tai ovat erityisen tuen tarpeessa.

Palveluntuottajien avoimuus ja yhteiskuntavastuu

Hallituksen esityksen mukaan sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön tuottajien ja asiakassetelipalvelun tuottajien on vuosittain annettava tiedot muun muassa:

  • tuloistaan
  • maksamistaan veroista ja verotuspaikasta
  • voitoista ja tappioista
  • johdon palkoista ja palkkioista
  • yhteiskuntavastuun toteuttamisesta.

Palveluntuottajia koskee julkisuuslaki ja hallintolaki.  Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä.

Lisätietoja:

ylijohtaja Kirsi Varhila, STM, p. 0295 163 338
hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, STM, p. 0295 163 092