FI SV

Servicelöfte

Enligt propositionen med förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård ger landskapen sina egna servicelöften till invånarna om de tjänster för vilkas ordnande de ansvarar för.  

Ett servicelöfte är ett nytt styrmedel inom social- och hälsovården. Det offentliga servicelöftet är en viljeyttring från landskapets sida till invånarna om hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas i praktiken. Därigenom är det även möjligt att ge respons och lägga fram förslag som förbättrar tjänster i praktiken.

Servicelöften kan i viss utsträckning skilja sig åt. Tjänster kan dock inte avvika från varandra i fråga om tillgång eftersom landskapen ska ordna jämlika och tillräckliga social- och hälsovårdstjänster för människorna i hela landet. Jämlika tjänster kan tillhandahållas på olika sätt.

Landskapen ger sina egna servicelöften till invånarna om de tjänster för vilkas ordnande de ansvarar för. Servicelöftet kan omfatta alla sådana tjänster som landskapen ansvarar för, såsom förebyggande, vårdande eller korrigerande och rehabiliterande tjänster. Servicelöftet gäller inte social trygghet i vidare omfattning.

En verksamhetsmodell för servicelöftet har skapats i samarbete mellan beredarna vid social- och hälsovårdsministeriet och landskapen. Företrädare från landskapen Södra Karelen, Nyland, Norra Karelen, Kajanaland, Norra Österbotten, Egentliga Finland, Österbotten och Birkaland har aktivt deltagit i beredningen av verksamhetsmodellen för servicelöftet och handboken.

Handbok om servicelöftet för beredarna i landskapen

Se ytterligare information om servicelöftet i den senaste publicerade versionen av lagen om ordnandet av social- och hälsovården

Ytterligare information

Vuokko Lehtimäki, projektchef, tfn 02951 63256, vuokko.lehtimaki(@)stm.fi

Regeringens spetsprojekt: Kundorienterad service