FI SV EN

Julkinen palvelulupaus

Sote-järjestämislakiesityksen mukaan maakunnat antavat omat palvelulupauksensa asukkaille järjestämisvastuullaan olevista palveluista.

Palvelulupaus on uusi ohjausväline sosiaali- ja terveydenhuollossa. Julkinen palvelulupaus on maakunnan asukkailleen osoittama tahdonilmaisu siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käytännössä toteutetaan. Tätä kautta on myös mahdollista antaa palautetta ja tehdä ehdotuksia, jotka parantavat palveluja käytännössä.

Palvelulupaukset voivat olla jossain määrin erilaisia. Palvelut eivät kuitenkaan voi poiketa toisistaan saatavuudessa, sillä maakuntien pitää järjestää ihmisille yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Yhdenvertaiset palvelut voivat kuitenkin olla eri tavoin toteutettuja. Esimerkiksi lääkärinvastaanotto voi tapahtua kasvokkain tai etäyhteyden välityksellä.  Myös asiakkaan valinnanvapauden toteuttamiseksi palveluja voidaan tarjota eri tavoin.

Maakunnan palvelulupauksessa maakunnat antavat omat palvelulupauksensa asukkaille järjestämisvastuullaan olevista palveluista. Maakunnan palvelulupauksen tarkoituksena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa siten, että

  • asiakkaiden näkemykset ja tarpeet otetaan huomioon
  • lisätään palvelujen järjestämisen avoimuutta
  • kehitetään palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Palvelulupaus voi koskea kaikkia maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia palveluja, kuten ehkäiseviä, hoitavia tai korjaavia ja kuntouttavia palveluja. Palvelulupaus ei koske laajemmin sosiaaliturvaa.

Maakunnan velvollisuus järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut perustuu lainsäädäntöön. Tämän vuoksi palvelulupauksella ei voida rajoittaa laissa säädettyä oikeutta saada palveluja. Palvelulupaus ei myöskään luo maakunnan asukkaille välittömiä uusia oikeuksia palveluihin, eikä sillä voi kaventaa asukkaiden laissa säädettyä oikeutta eri palveluihin. Julkinen palvelulupaus ei ole oikeudellisesti sitova.

Järjestämislaissa ei säädetä tuottajien palvelulupauksista, vaan sitä mietitään valmisteltaessa tulevaa valinnanvapauslainsäädäntöä. Ajatuksena on ollut, että myös palveluntuottajat voisivat antaa asiakkaille palvelulupauksia omista palveluistaan. Tuottajakohtainen palvelulupaus voisi sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa palveluiden sisällöstä ja laadusta. Tarkoituksena on antaa asukkaille tietoa, joka auttaa tuottajien vertailussa ja valinnassa.

Valtakunnallisella tasolla ei anneta palvelulupausta. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset ja tarvittaessa erikseen kullekin maakunnalle lainsäädäntöä täydentävät strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätietoja:

hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki, STM, p. 02951 63256

PASI-kärkihanke: Julkinen palvelulupaus (stm.fi)