Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontaa yhdenmukaistetaan. Nyt julkisen ja yksityisen palvelutuotannon vaatimukset ja valvonta ovat osin erilaisia. Jatkossa kaikkia palveluntuottajia koskee sama laki.  

Ennakoivan valvonnan merkitys korostuu entisestään. Toimintayksiköiden omavalvonta on ensisijainen valvonnan muoto. Valvontaviranomainen tukee, edistää ja varmistaa toimintayksiköiden omavalvontaa ja puuttuu jälkikäteisvalvonnan keinoin silloin, kun omavalvonta ei riitä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta säädettäisiin laissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Kuntien nykyiset lupa- ja valvontamenettelyyn liittyvät tehtävät poistettaisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa valvovat ja hallinnonalan lupia myöntävät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot. Valvira valvoo myös alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon asianmukaisuutta.

Jatkossa valtion aluehallinnossa ja keskushallinnossa hoidettuja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä kootaan valtakunnalliseen Valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova-virasto), jolla on alueellisia toimipisteitä. Muutos selkiyttää sosiaali- ja terveysalan valvonnan kokonaisuutta.