FI SV

Jourhjälp 116 117 – handledning och rådgivning med hjälp av telefon och digitala tjänster

En nationell handlednings- och rådgivningstjänst byggs upp inom social- och hälsovårdens jourverksamhet. År 2019 används endast jourtelefonnumret 116 117 i Finland. Dit kan invånarna ringa under jourtid när de har sociala problem och hälsoproblem och det inte är fråga om en nödsituation.

Jourhjälp 116 117 erbjuder invånarna handledning och rådgivning under jourtid jour per telefon samt på nätet. Den kompletterar nödcentralens och den prehospitala akutsjukvårdens verksamhet.

Tjänsten har som mål att förbättra den service som invånarna får, minska antalet jourbesök och den prehospitala akutsjukvårdens uppgifter. Ett annat mål är att styra samtal som inte hör till nödnumret till rätt instans.

Ingår i landskapens social- och hälsovårdstjänster

Finland har saknat en enhetlig rådgivnings- och handledningsfunktion som gör social- och hälsoväsendets jourtjänster tillgängliga genom olika telefonlösningar och digitala lösningar. Hälso- och sjukvårdens rådgivning och handledning under jourtid har genomförts på ett varierande sätt i olika regioner.

Jourhjälp 116 117 är en tjänst som ordnas regionalt och följer nationellt enhetliga kriterier. Nationellt enhetliga saker är till exempel telefonnumret 116 117 och digitala tjänster genom vilka medborgare når yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården dygnet runt.

Till kriterierna hör även den information som antecknas i enhetligt strukturerad form, principerna och verksamhetssätten för det samarbete som bedrivs med nödcentralen samt integrationen med landskapets icke-brådskande och brådskande tjänster. Landskapen kan, om de så vill, komplettera sina kriterier.

Pilotförsök med tjänsten 116 117 har redan genomförts i Borgå och Kuopio

Social- och hälsovårdsministeriet inledde den 1 september 2017 det nationella projektet Jourhjälp 116 117. Projektet fortskrider med hjälp av regionala pilotprojekt. De första projekten har redan inlett sin verksamhet inom HNS sjukhusområde i Borgå samt i Kuopio. År 2018 utvidgas piloterna till flera sjukvårdsdistrikt och till samtliga fem specialupptagningsområden. Målet är att utifrån erfarenheterna från pilotprojekten utveckla en enhetlig nationell verksamhetsmodell som ska införas överallt i Fastlandsfinland under 2019.

Läs mer:

Inom de digitala tjänsterna utnyttjas de lösningar som utvecklats i samband med Hälsobyns jourhus och projektet Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA).

Ytterligare information

Viljami Hätönen, projektkoordinator, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 431, [email protected]