FI SV EN

Styrningen av social- och hälsovården

Statens styrning av social- och hälsovården stärks för att människorna ska få mera jämlika tjänster i hela landet och kostnaderna ska tyglas.

Styrningen av social- och hälsovården blir mångsidigare, när antalet aktörer och styrningsinstrument som styr systemet ökar. Det sker en övergång från hierarkisk styrning mot en mer nätverksbaserad styrning.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård innehåller flera bestämmelser som gäller styrningen av landskapens verksamhet. En stark styrning säkerställer att tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt blir mer kundorienterade, samordnade och verkningsfulla än vad de är nu.

Enligt utkastet till lag om ordnande av social- och hälsovård hör den allmänna styrningen, planeringen och utvecklingen av samt tillsynen över social- och hälsovården även i fortsättningen till social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av de riksomfattande målen för social- och hälsovården och för att dessa mål beaktas i landskapens verksamhet. För detta ändamål finns det en styrenhet vid ministeriet.

Statsrådet fastställer strategiska mål

Statsrådet fastställer vart fjärde år riksomfattande strategiska mål för ordnandet av social- och hälsovården och vid behov för varje landskap egna strategiska mål för ordnandet av social- och hälsovården. Med hjälp av målen säkras bland annat integration och lika tillgång till tjänster, valfrihet, invånarnas rätt till inflytande samt språkliga rättigheter.

Statsrådet får besluta om landskapens samarbetsavtal och dess innehåll samt om arbetsfördelningen mellan landskapen inom social- och hälsovården, om de landskap som hör till ett samarbetsområde inte kan komma överens om samarbetsavtalet om social- och hälsovården eller om ett redan upprättat avtal äventyrar invånarnas jämlikhet.

Statsrådet får på ett sätt som är bindande för landskapen besluta om åtgärder som krävs för att utveckla servicestrukturen inom social- och hälsovården samt om genomförande av vittsyftande investeringar och informationssystemtjänster, om landskapets servicestruktur inte säkerställer lika tillgång till tjänster, tjänsternas kvalitet, verkningsfullhet eller produktivitet.

Social- och hälsovårdsministeriet och landskapen förhandlar årligen om genomförandet och utvecklingen av landskapets social- och hälsovårdstjänster. De följer tillsammans upp hur de gemensamt överenskomna målen uppnås. Social- och hälsovårdsministeriet bereder varje år en utredning för att bedöma om alla har lika tillgång till tjänster, om kvaliteten på tjänsterna är god och om finansieringen räcker till. I utredningen ingår ett förslag till behövliga åtgärder som ska beaktas i planen för de offentliga finanserna, statsbudgeten och de strategiska målen för social- och hälsovården.

Övningsförhandlingar som simulerar en dialog mellan SHM och landskapen ordnas från den 9 oktober till den 23 november 2018. Vid förhandlingarna skapar landskapen och SHM en lägesbild om situationen för social- och hälsovårdstjänsterna inom respektive landskaps område. 

Institutet för hälsa och välfärd har som uppgift att följa och utvärdera befolkningens hälsa och välfärd samt den social- och hälsovård som landskapen ordnar.

Landskapet utarbetar en servicestrategi

För planeringen och ledningen av sin ekonomi och verksamhet ska landskapet utarbeta en servicestrategi för social- och hälsovården som en del av landskapsstrategin. I servicestrategin beslutar landskapet om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som omfattas av landskapets organiseringsansvar. I servicestrategin beslutar landskapet också om målen för den minsta mängd tjänster som ska anskaffas av privata producenter av social- och hälsotjänster. I servicestrategin ska dessutom fastställas vilken del av anskaffningarna som ska konkurrensutsättas för att utveckla nya lösningar som ökar innovativiteten och tjänsternas kostnadsnyttoeffekt.

I servicestrategin för social- och hälsovården ska man dessutom beakta samordningen av de tjänster som omfattas av kundens valfrihet och de övriga social- och hälsovårdstjänsterna så att de tjänster som kunderna är i behov av bildar en helhet som tillgodoser behoven.

Lagutkast:

Läs mer: 

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585