Maakuntien ohjaus – maakunnat ja valtio yhteistyökumppaneina

Valtioneuvoston maakuntia koskevan ohjauksen lähtökohtana on maakuntien itsehallinto. Ohjaus koskee maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia tehtäviä.

Maakuntien ohjaus on luonteeltaan vuorovaikutusta ja kumppanuutta, jossa tavoitteena on maakuntien ja valtioneuvoston välinen yhteinen ymmärrys parhaista toimintatavoista. Ohjauksessa keskiössä on maakuntien palveluiden ja rahoituksen riittävyyden arviointi sekä maakunnan kyky toteuttaa lakisääteisiä tehtäviä.

Maakuntien vuorovaikutus- ja ohjausprosessia kehitetään valtioneuvostossa tiedon ja kokemusten perusteella. Tavoitteena on, että maakuntien ja valtioneuvoston väliseen vuorovaikutusohjaukseen saataisiin yhteinen tietopohja, jota työstetään mm. maakuntatieto-ohjelmassa. Näin varmistettaisiin, että kaikilla osapuolilla on käytettävissään samat tiedot ja että tiedot olisivat helposti kaikkien saatavilla

Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä valtioneuvoston rooli maakuntien toiminnan ja talouden ohjaajana muuttuu, kun ministeriökohtaisesta ohjauksesta siirrytään yhtenäiseen valtioneuvoston ohjaukseen. Maakuntien tehtävät kuuluvat nykyisten kahdeksan eri ministeriön toimialaan.

Tarve valtioneuvoston yhteiselle ohjaukselle ja vuorovaikutukselle liittyy erityisesti maakuntien yleiskatteiseen rahoitukseen ja siihen kytköksissä olevaan toimintaan. Erillisrahoituksen osalta yhteiseen ohjaukseen on kytkentä erityisesti asioilla, jotka vaikuttavat yleiskatteisella rahoituksella maksettaviin henkilöstömenoihin.

Valtioneuvoston yhteistyö jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Yhteensovittamista vaativat maakuntien hoitamat asiat
  • Ministeriökohtainen hallinnonalan sisältöasioihin liittyvä yhteydenpito
  • Virallinen ja epävirallinen muu yhteydenpito

Valtioneuvoston piirissä yhteisiä maakuntien ohjaukseen liittyviä asioita ovat:

  • Maakuntalain 13 §:n mukaiset välttämättömät toimenpiteet
  • Asiat ja asiakokonaisuudet, joilla on merkittävää vaikutusta maakuntien yleiskatteiseen rahoitukseen ja kustannuksiin, ja jotka ovat merkittäviä yhden tai useamman maakunnan taloudelle.
  • Ylisektoriaaliset hallinnonalojen tehtävät, joilla on erityinen vaikutus maakunnan kustannuskehitykseen.

Vuorovaikutus- ja ohjausprosessin tuleva vuosittainen aikataulu

Vuorovaikutus- ja ohjausprosessi alkaa puolitoista vuotta ennen talousarviovuoden alkua, jolloin aikataulutetaan ja ohjeistetaan prosessin kulkua. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto tekee linjaukset neuvottelukierroksen tavoitteista.

Kalenterivuosittain syksyllä käydään ministeriöittäin tarvittavat hallinnonalakohtaiset neuvottelut. Marraskuun lopussa valtioneuvostossa käynnistetään yhteinen maakuntien tilannekuvien valmistelu ja analyysi. Tilannekuvat sisältävät mm. tietoja maakunnan aluekehityksestä ja muista tehtävistä, rahoitusennusteen ja arviot kustannuksista sekä digitalisaatiosta.

Maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäivät keväällä 2019

Maalis- ja huhtikuussa 2019 järjestetään kokeiluluontoisesti maakuntakohtaiset toiminnan ja talouden neuvottelupäivät. Neuvottelupäivillä asioita käsitellään hallinnonrajat ylittäen teemakohtaisesti, joista valtioneuvosto ja maakunta sopivat yhdessä. Tavoitteena on lisätä valtioneuvoston ja maakuntien keskinäistä vuorovaikutusta. Tarkoituksena on myös edistää ja jäntevöittää valtioneuvoston yhteistä ohjausta.

Neuvottelupäivillä maakunnan toimintaa ja taloutta tarkastellaan kokonaisuutena. Neuvottelupäivät toteuttavat lisäksi lakiesityksissä ehdotetut aluekehittämiskeskustelut, pelastustoimen neuvottelut ja maakuntalain 13 §:n mukaiset neuvottelut.

Uusi sisältö ja toteutustapa

Kevään 2019 neuvottelupäivien sisältö ja toteutustapa on erilainen vuoteen 2018 verrattuna. Keskustelujen taustana ovat talvella 2018 toteutettu maakuntatalouden simulointi sekä syksyn 2018 maakuntien ja STM:n keskustelut sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta.

Neuvottelupäivien sisältöä ja ajankäyttöä räätälöidään maakuntakohtaisesti, mutta perusrakenne on kaikissa neuvotteluissa samanlainen. Neuvottelupäivillä käsitellään valtioneuvoston ja maakuntien yhdessä valmistelemaa aineistoa, joka muodostuu useasta asiakirjasta ja joka valmistuu vaiheittain.

Maakuntien vuorovaikutus- ja ohjausprosessia kehitetään valtioneuvostossa tiedon ja kokemusten perusteella. Neuvottelupäivien osallistujilta ja valmistelijoilta kootaan sähköinen palaute, jonka tulokset valmistuvat 17.5.2019 mennessä.

Jos toiminnan ja talouden neuvottelupäivät vakiintuvat, ne tullaan järjestämään kalenterivuosittain tammikuun lopun ja helmikuun puolivälin välisenä aikana.

Lisätietoa:

Neuvotteleva virkamies Katja Palonen VM, p. 0295 530 322, s-posti: katja.palonen(at)vm.fi

Finanssineuvos Teemu Eriksson VM, p. 0295 530 177, s-posti: teemu.eriksson(at)vm.fi

Finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen VM, p. 0295 530 066, s-posti: ville-veikko.ahonen(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Antto Korhonen VM, p. 0295 530 547, s-posti: antto.korhonen(at)vm.fi

Neuvotteleva virkamies Noora Heinonen VM, p. 0295 530 148, s-posti: noora.heinonen(at)vm.fi