FI SV EN

Finansieringen som baserar sig på landskapens andra uppgifter

De nya landskapen kommer att få flera förvaltningsområdes uppgifter från kommunerna, landskapens förbund, kommunala samarbetsområden, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt regionförvaltningsverken. En proposition som gäller finansieringen av dessa nedan nämnda uppgifter och kompletteringen av lagen om landskapens finansiering (RP 15/2017 rd) överlämnades till riksdagen den 15 maj 2017.

Utgångspunkten är att landskapen finansieras med allmän täckning och på basis av lagen om landskapens finansiering. Den statliga finansiering som allokeras på basis av andra uppgifter ska basera sig på:

 • Invånarantalet
 • befolkningstätheten
 • Tillväxtservicefaktorer (antalet arbetslösa arbetssökanden, arbetslöshetsgrad och antalet företagslokaler)
 • Avbytarverksamheten (antalet lantbruksföretag i landskapet)

Dessutom ska det beviljas särskild finansiering för uppgifter som står utanför landskapets finansieringsbehörighet och som gäller ett geografiskt begränsat område. Särskild finansiering som baserar sig på speciallagar och statsbudgeten användas endast som det finns särskilt vägande skäl.

Den föreslagna lagen om landskapens finansiering som riksdagen behandlar och den kompletterande propositionen utgör tillsammans förslaget om finansiering av landskapen.

Finansieringen på 2019 års nivå och justering av finansieringen

Den allmänna finansiering som baserar sig på landskapens samtliga uppgifter uppgår på 2019 års nivå till ca 18,6 miljarder euro, varav ungefär 1,3 miljard euro ska utgöra finansiering som baserar landskapens andra uppgifter i enlighet med den kompletterande propositionen. Finansieringen av andra uppgifter gör anspråk på 7 procent av den totala finansieringen. Dessutom lämnas det ca 2,8 miljarder euro under särskilda moment i budgeten som kan användas för finansieringen av andra uppgifter.

Den statliga finansieringen av landskapen föreslås bli justerad årligen utifrån de senaste statistikförda årliga kostnaderna. Den statliga finansieringen ska även bestämmas med hänsyn till landskapens verkliga kund- och användaravgiftsinkomster samt inkomster från försäljning.

Den i lagen om landskapens finansiering ingående finansieringsbegränsning som gäller dämpningen av social- och hälsovårdskostnaderna gäller inte finansieringen av landskapens andra uppgifter. För de andra uppgifternas del iakttas den årliga förändringen i kostnadsnivån endast för personalutgifternas del. Förslaget motsvarar till denna del nuläget.

Finansieringen ska dessutom kunna höjas efter prövning om landskapet råkat ut för exceptionella eller tillfälliga ekonomiska svårigheter. Prövningsberoende finansiering ska dessutom kunna allokeras i situationer där landskapet behöver ytterligare finansiering på grund av ekonomiska problem som följt av ändringarna i finansieringssystemet.

De övriga förvaltningsområdenas uppgifter

Landskapen svarar förutom för social- och hälsovården, miljö- och hälsoskyddet och räddningsväsendet även för följande:

 • Regionala alkoholförvaltningen
 • Jordbruket och landsbygdsutvecklingen
 • Marknadsordningen för jordbruksprodukter, säkerheten i, kvaliteten på och användningen av jordbrukets produktionsinsatser samt tillsynen rörande växters sundhet
 • Fiskerihushållning och vattenhushållning
 • Uppgifterna för regionutvecklingsmyndigheten, utvecklingen och finansieringen av näringslivet och innovationsmiljöerna, utvecklingen av tillhörande utbildning och kompetens, främjandet av kultur, ordnandet av företags-, arbets- och näringstjänsterna samt främjandet av integrationen. 
 • Framsynsverksamheten för regionala utbildningsbehov på kort, medellång och lång sikt och beredningen av regionala utbildningsmål
 • Planeringen av landskapet och landskapsplanläggningen
 • Främjandet av planeringen av kommunernas områdesanvändning och av ordnandet av byggnadsväsendet
 • Främjandet av skyddet av den biologiska mångfalden och skötseln av kulturmiljön
 • Trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten, väg- och trafikförhållandena, den regionala väghållningen, samarbetet i fråga om markanvändningen och produceringen av information om förhållandena för den riksomfattande planeringen av trafiksystemen
 • Statsunderstödsuppgifterna som gäller enskilda vägar och mobilitetsstyrningen
 • Tillsättandet av ett regionalt idrottsråd tillsammans med andra landskap samt friluftsledsuppgifterna
 • Främjande av landskapets identitet
 • Samordnandet av planer och utvecklingsåtgärder som gäller kulturen i samband med landskapsstrategin och -programmet samt landskapsplanläggningen
 • Främjandet och planeringen av vattentjänster, uppgifter som gäller användningen och skötseln av vattenresurser samt hanteringen av översvämningsrisker, regionala uppgifter som gäller naturtillgångar och ansvaret för genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten
 • Vatten- och havsskyddet, ordnandet och genomförandet av vatten- och havsvården samt havsområdesplaneringen
 • Produktion av miljöinformation och förbättrande av miljömedvetenheten
 • Beredskap inom landskapet och samordning av den regionala beredskapen
 • Ordnandet av avbytarservice åt lantbruksföretagare och pälsproducenter
 • Uppgifter i anknytning till de regionala delegationerna för romska ärenden och romska ärenden
 • Regional organisering och utveckling av samservicen

Landskapen ska dessutom kunna sköta utvecklandet och organiseringen av trafiktjänsterna samt planeringen och ordnandet av kollektivtrafiken ute i regionerna, liksom även de tillhörande statsunderstödsuppgifterna, med undantag för områden där kommunala och regionala myndigheter har behörighet samt planeringen och ordnandet av trafiken i dessa områden.

Landskapen ska också kunna sköta planeringen och ordnandet av skärgårdstrafiken, samt internationella och EU-relaterade ärenden och kontakter som har ett samband med uppgifterna.

Ytterligare information:

Virpi Vuorinen, budgetråd, fm, tfn 0295 530 557 (lagstiftningen)
Tanja Rantanen, finansråd, fm, tfn 0295 530 338 (styrningen av landskapen och beräkningarna)
Hanna Talka, specialsakkunnig, fm, tfn 0295 530143 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av landskapens övriga uppgifter)
Antto Korhonen, specialsakkunnig, fm, tfn 0295 530 547 (framför allt kalkylerna som gäller finansieringen av landskapens övriga uppgifter)