FI SV EN

Maakunnan muihin tehtäviin perustuva rahoitus

Tuleville maakunnille siirtyisi monien hallinnonalojen tehtäviä kunnista, maakuntien liitoista, kuntien yhteistoiminta-alueilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä aluehallintovirastoista. Näiden alla mainittujen tehtävien rahoitusta ja eduskunnan käsittelyssä olevan maakuntien rahoituslain (HE 15/2017 vp) täydentämistä koskeva esitys on annettu eduskunnalle 18.5.2017.

Lähtökohtana on, että maakuntien rahoitus on yleiskatteellista ja se kohdennetaan maakuntien rahoituslain perusteella. Näihin muihin tehtäviin perustuvan valtion rahoituksen kohdentamisperusteet olisivat:

 • asukasmäärä
 • asukastiheys
 • kasvupalvelutekijät (työttömien työnhakijoiden määrä, työttömyysaste ja yritysten toimipaikkojen määrä)
 • lomitus (maakunnassa sijaitsevien maatalousyritysten määrä).

Lisäksi maakunnille kohdennettaisiin erillisrahoitusta sellaisiin tehtäviin, joiden rahoituksessa maakunnalla ei ole harkintavaltaa ja jotka kohdentuvat maantieteellisesti hyvin rajatulle alueelle. Erillislakeihin ja valtion talousarvioon perustuvaa erillisrahoitusta käytettäisiin ainoastaan, jos sille on erityisiä perusteita.

Eduskunnan käsittelyssä oleva maakuntien rahoituslakiehdotus ja täydentävä esitys muodostavat kokonaisuutena ehdotuksen maakuntien tehtävien rahoittamisesta.

Rahoitus vuoden 2019 tasossa ja rahoituksen tarkistaminen

Maakuntien kaikkiin tehtäviin perustuva yleiskatteinen rahoitus olisi vuoden 2019 laskelmien tasossa noin 18,6 miljardia euroa, josta  täydentävän esityksen mukaisesti maakunnan muihin tehtäviin perustuvaa rahoitusta olisi noin 1,3 miljardia euroa. Muiden tehtävien rahoituksen osuus olisi kokonaisuudesta noin 7 prosenttia. Lisäksi valtion talousarvion erillismomenteille jäisi noin 2,8 miljardia euroa näiden muiden tehtävien rahoitukseen.

Maakunnan saamaa valtion rahoitusta tarkistettaisiin vuosittain viimeisimmän tilastoidun vuoden kustannusten perusteella. Valtion rahoituksen määräytymisessä huomioitaisiin myös maakuntien toteutuneet asiakas- ja käyttömaksutulot sekä myyntitulot.

Maakuntien rahoituslain sote-kustannusten kasvun hillintää koskeva rahoituksen rajoitin ei koske maakunnan muihin tehtäviin perustuvaa rahoitusta. Muiden tehtävien rahoituksen määräytymisessä vuotuinen kustannustason muutos otetaan huomioon ainoastaan henkilöstökustannusten osalta. Tältä osin esitys vastaisi nykytilaa.

Lisäksi maakunnan rahoitusta voitaisiin harkinnanvaraisesti korottaa, jos maakunnalla olisi poikkeuksellisia tai tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia. Harkinnanvaraista rahoitusta voitaisiin lisäksi kohdistaa tilanteessa, jossa maakunta on rahoitusjärjestelmän muutoksesta aiheutuvien maakuntatalouden vaikeuksien vuoksi lisärahoituksen tarpeessa.

Maakuntien muiden hallinnonalojen tehtävät

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi maakunnat vastaisivat myös seuraavista tehtävistä:

 • alueellinen alkoholihallinto
 • pelastustoimi
 • terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelu
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä kasvinterveyden valvonta
 • kalatalous ja vesitalous
 • aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen
 • alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
 • maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
 • kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen
 • luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito
 • liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö ja toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun
 • yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevia valtionavustustehtävät
 • alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä ulkoilureittitehtävät
 • maakunnallisen identiteetin edistäminen
 • kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
 • vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
 • vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu
 • ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen
 • maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen
 • maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestäminen 
 • alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät
 • yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisäksi maakunta voisi hoitaa liikennepalveluiden maakunnallista kehittämistä ja järjestämistä sekä julkisen henkilöliikenteen suunnittelua ja järjestämistä samoin kuin näitä koskevia valtionavustustehtäviä, lukuun ottamatta toimintaa kunnallisten ja seudullisten viranomaisten toimialueella ja näiden alueiden liikenteen suunnittelua ja järjestämistä.

Maakunta voisi hoitaa myös saaristoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä ja maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä ja Euroopan unionin asioita ja yhteyksiä.

Lisätietoja:

Budjettineuvos Virpi Vuorinen, VM, p. 0295 530 557 (lainsäädäntö)
Finanssineuvos Tanja Rantanen VM p. 0295 530 338 (maakuntien ohjaus ja laskelmat)
Erityisasiantuntija Hanna Talka, VM, p. 0295 530143 (erityisesti maakunnille siirtyvien muiden tehtävien rahoitus)
Erityisasiantuntija Antto Korhonen, VM, p. 0295 530 547 (erityisesti maakunnille siirtyvien muiden tehtävien rahoitus)