Maakuntien rahoitus ja ohjaus

Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja ohjaa maakuntien taloudenpitoa. Maakuntien rahoituslaki sääntelee maakuntien yleiskatteellista rahoitusta. Yleiskatteellisen rahoituksen lisäksi maakunnille kohdistetaan myös erillisrahoitusta. Tarkoituksena on luoda maakuntatalouden ohjausmalli, jolla tuetaan maakuntien tehtävien hoitamista ja hillitään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua.

Maakuntien rahoituslailla on tarkoitus säätää valtion yleiskatteellisesta rahoituksesta maakunnille, jotka päättäisivät rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta toimivaltansa rajoissa.

Tavoitteena on luoda rahoitusjärjestelmä, jolla turvataan maakuntien kyky niille lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Maakuntien väliset erot palvelutarpeissa ja järjestämisen olosuhteissa huomioitaisiin valtion rahoituksessa ja näin varmistettaisiin kunkin maakunnan riittävät edellytykset järjestää palveluja asukkailleen.

Maakunnilla ei olisi verotusoikeutta uudistuksen voimaantullessa, joten niiden tulonlähteinä ovat valtion rahoitus, asiakas- ja käyttömaksut sekä myyntitulot. Maakunnilla ei olisi muita merkittäviä tulonlähteitä.

Valtion rahoituksessa huomioitaisiin maakunnan tehtäviin tulevat lainsäädännöstä johtuvat muutokset. Maakunnalle voitaisiin tarvittaessa myöntää maakunnan maksuvalmiusongelmiin lyhytaikaista lainaa tai valtiontakauksia sekä harkinnanvaraista lisärahoitusta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaisi valtion rahoituksen maakunnille kuukausittain ilman erillistä hakemusta.

Maakuntien rahoitusta koskevaa sääntelyä on valmisteltu vaiheittain

Hallitus antoi 2.3.2017 eduskunnalle esityksen (HE 15/2017 vp) maakuntien rahoituslaista, joka koskee maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin perustuvaa yleiskatteellista rahoitusta.

Rahoituslain täydentämistä koskeva esitys on annettu eduskunnalle 18.5.2017. Täydentävä esitys koskee erityisesti maakuntien muihin tehtäviin perustuvaa yleiskatteellista rahoitusta.  Näitä tehtäviä ovat:

 • aluekehittäminen ja rakennerahastotoiminta
 • elinkeinojen edistäminen
 • alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu
 • maatalous- ja viljelijäntukihallinto
 • maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomitus
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • vesien- ja merenhoito
 • rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen
 • ympäristötiedon tuottaminen ja jakaminen
 • maakunnille lain perusteella annettavat muut alueelliset palvelut.

Eduskuntakäsittelyssä oleva maakuntien rahoitusta koskeva lakiesitys ja sitä täydentävä esitys kattavat kokonaisuudessaan maakunnille siirtyvien tehtävien rahoituksen.

Lain maakuntien rahoituksesta on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 ja se koskee kokonaisuudessaan maakunnan tehtäviin kohdennettavaa yleiskatteista rahoitusta.

Maakuntien rahoitus vuoden 2019 tasossa

Kokonaisuudessaan maakuntien yleiskatteellinen rahoitus olisi noin 18,6 mrd. euroa vuoden 2019 rahoitustasolla arvioituna.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin perustuvan rahoituksen osuus tästä olisi noin 17,3 mrd. euroa ja  maakuntien muihin tehtäviin perustuvan rahoituksen osuus noin 1,3 mrd. euroa.

Maakunnan muiden tehtävien osalta maakunnille kohdistettaisiin myös niin sanottua erillisrahoitusta. Tämän erillisrahoituksen määrä olisi arviolta noin 2,8 mrd. euroa vuoden 2019 tasolla arvioituna. Erillisrahoitukseen ei sovellettaisi maakuntien rahoituslakia.

Maakuntien rahoituksen jakautumista yleiskatteelliseen ja erillisrahoitukseen on kuvattu maakuntien rahoituslain täydentävän esityksen perusteluissa.

Maakuntien resurssiohjaus

Hallitus asettaa julkisen talouden suunnitelmassa tavoitteet julkiselle taloudelle ja päättää tavoitteiden saavuttamista koskevista toimenpiteistä. Valtiontalouden kehyspäätös sisältyy julkisen talouden suunnitelmaan.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Uudistuksen tavoitteena on hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua 3 miljardilla eurolla ja siten hidastaa sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvua noin 1,5 prosenttiyksiköllä vuodessa vuosina 2020–2029.

Maakuntien tehtäviä ja rahoitusta arvioidaan, kun julkisen talouden suunnitelmaa valmistellaan. Lisäksi maakunnille kohdennettavaa valtion rahoitusta tarkistetaan vuosittain. Valtion maakuntiin kohdistuvan ohjauksen keskeiset välineet ovat:

 • julkisen talouden suunnitelma
 • valtion talousarvio  
 • maakuntia koskeva lainsäädäntö.

Valtion ja maakuntien väliset neuvottelut tukevat julkisen talouden suunnitelman valmistelua ja sen vuotuista tarkistusta. Neuvottelut käytäisiin maakunnittain ja niissä

 • arvioitaisiin maakunnan taloutta, kustannuskehitystä ja mahdollisten sopeuttamistoimien tarvetta  
 • käsiteltäisiin maakuntien investointisuunnitelmia.

Valtion ohjaus koskee myös maakuntien investointeja, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä tai muuten poikkeuksellisen laajakantoisina merkittäviä palvelurakenteen kokonaisuuden tai useamman kuin yhden maakunnan palvelujen järjestämiseksi. Suorien investointien lisäksi valtio ohjaa myös investointeihin rinnastettavia pitkäaikaisia sitoumuksia ja maakuntien yhteisten palvelukeskusten toteuttamia investointeja.

Arviointimenettelyssä valtio ja maakunta arvioisivat maakunnan taloudellisia edellytyksiä selvitä tehtävistään. Arviointimenettelyn tavoitteena on kannustaa maakuntia hyvään taloudenpitoon.

 • Valtiovarainministeriö päättäisi arviointimenettelyn käynnistämisestä eduskunnan käsiteltävänä olevassa maakuntalaissa säädettyjen kriteerien täyttyessä.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö voisi tehdä valtiovarainministeriölle aloitteen arviointimenettelyn käynnistämisestä, jos maakunnan kyky järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto on vaarantunut.

Lisätietoja:

Budjettineuvos Virpi Vuorinen, VM, p. 0295 530557 (lainsäädäntö)

Finanssineuvos Tanja Rantanen, VM p. 0295 530338 (maakuntien ohjaus ja laskelmat)

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, VM, p. 0295 530388 (erityisesti sote-tehtävien rahoitusta koskevat laskelmat)

Erityisasiantuntija Aarne Rissanen, VM, p. 0295 530432 (erityisesti sote-tehtävien rahoitusta koskevat laskelmat)

Erityisasiantuntija Hanna Talka, VM, p. 0295 530143 (erityisesti maakuntien muiden tehtävien rahoitus)

Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, STM, p. 0295 163044 (erityisesti sote-tehtävien rahoitusta koskevat laskelmat)

Erityisasiantuntija Antto Korhonen, VM, p. 0295 530547 (erityisesti maakuntien muiden tehtävien rahoitus)