Selvitys valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistuksesta ja yhteensovituksesta

Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarasti luovutti selvityksensä koskien valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovitusta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle 26.1.2016.

Tiedote selvityksestä
Tiedote ministeri Vehviläisen puheenvuorosta luovutustilaisuudessa
Selvitys
Luovutustilaisuuden esitysmateriaali
Tiivistelmä Tarastin selvityksen ehdotuksista

Hallitus käsittelee tehtyä selvitystä ja tekee erillisen yhteensovituspäätöksen aluehallintouudistuksen valmistelusta ja itsehallintoalueille siirrettävistä tehtävistä helmikuun 2016 alussa.

Selvityshenkilötyön tulosten jatkovalmistelua ja muuta aluehallintouudistuksen jatkovalmistelua varten tullaan asettamaan projektiryhmä. Projektiryhmän tehtävänä on valmistella organisaatiojärjestelyiden toteuttamiseksi tarvittava hallituksen esitys ja muut toimet sekä koordinoida muutosprosessia.

Aluehallintouudistuksen tilannekatsaus tammikuu 2016

Selvitystehtävän tausta ja vaiheet

Hallitus teki 7.11.2015 linjauksen aluejaon perusteista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen askelmerkeistä sekä monitoimialaisten itsehallintoalueiden perustamisesta. Hallitus linjasi, että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi itsehallintoalueille osoitetaan pelastustoimen ja maakuntien liittojen tehtävät, ELY-keskusten alueiden- ja elinkeinoelämän kehittämistehtävät sekä mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto.

Valtiovarainministeriö asetti 8.12.2015 selvityshenkilö Lauri Tarastin valmistelemaan valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamista.

Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistus ja yhteensovitus -selvityshenkilö

Lauri Tarastin tehtävänä oli hallituksen tulevan yhteensovituslinjauksen valmistelu. Ministeriöt tukivat selvityshenkilön työtä. Selvityshenkilö selvitti hallituksen linjausta yksityiskohtaisemmin ne valtion aluehallinnon tehtävät, jotka siirrettäisiin perustettaville itsehallintoalueille. Tämän lisäksi hän arvioi, onko näissä tehtävissä mahdollisesti kokonaan tai osittain kunnille siirrettävissä olevia tehtäviä sekä kartoitti tehtävien hoitamiseen käytetyt resurssit.

Selvityshenkilön tuli selvittää myös maakuntien liittojen tehtävien siirron ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien mahdollisen siirtämisen toteuttaminen itsehallintoalueille. Tämän lisäksi selvityshenkilö arvioi edellä mainittujen tehtävien siirtojen vaikutukset valtion aluehallintoon ja keskushallintoon sekä erityisesti ELY-keskuksiin ja aluehallintovirastoihin. Selvitysten ja arviointien perusteella valmistui 26.1.2016 ehdotus hallituksen linjaukseksi valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta sekä ehdotus lainsäädännön periaatteiksi itsehallintoalueiden tehtävistä itsehallintoaluelain valmistelua varten.

Selvityshenkilö hyödynsi ministeriöiden taustaselvityksiä hallituksen linjausehdotusta laatiessaan

Valtiovarainministeriö pyysi ministeriöitä laatimaan toimialojansa koskevat taustaselvitykset liittyen tehtävien siirtoon itsehallintoalueille selvityshenkilö Lauri Tarastin käyttöön 18.12.2015 mennessä. Selvityshenkilö hyödynsi taustaselvityksiä laatiessaan ehdotustaan.

Kirje ministeriöille taustaselvitysten laatimiseksi, 27.11.2015

Ministeriöiden taustaselvitykset:

Möte för hörande av de viktigaste parterna den 31 januari

Finansministeriet bjöd in de centrala parterna till ett hörandemöte onsdagen den 13 januari 2016. Den gemensamma delen av hörandemötet spelades in på video och kan ses via länken.

Länk till sändningen
Minister Lauri Tarastis presentation
Minister Lauri Tarastis promemoria 11.1.2016

Gruppvisa anteckningarna från hörandemötet och skriftliga ställningstaganden från de ämbetsverk som lämnat in sådana (på finska):

Grupp 1

Anteckningarna

Grupp 2

Anteckningarna

Grupp 3

Anteckningarna

Grupp 4

Anteckningarna