Ohjaus ja rahoitus

Ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää sekä uudistuksen edellyttämiä rahoitusjärjestelyjä valmisteleva ryhmä
(maakuntahallinnon ohjauksen ja rahoituksen valmisteluryhmä) 

Ryhmän tehtävänä on kiinteässä yhteistyössä sote- ja maakuntauudistuksen rahoitus- ja resurssiohjaus -valmisteluryhmän kanssa hallituksen 5.4.2016 maakunnille siirrettäväksi linjaamien tehtävien osalta

  • laatia ehdotus maakuntien ohjausjärjestelmäksi sekä luonnokset sen toteuttamisen edellyttämistä säädösmuutoksista;
  • koordinoida ja ohjata maakunnille siirrettävien tehtävien ohjauksen hallinnonaloittaista valmistelua;
  • laatia ehdotus maakuntien rahoitusjärjestelmästä ottaen huomioon hallituksen 5.4.2016 tekemät linjaukset sekä luonnokset sen toteuttamisen edellyttämistä säädösmuutoksista;
  • kartoittaa ja laatia ehdotukset uudistuksen edellyttämistä määrärahasiirroista ja momenttimuutoksista valtion talousarviossa;
  • valmistella hallituksen esityksen muotoon luonnokset ehdotusten toteuttamiseksi 30.11.2016 mennessä.

Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Kari Häkämies Varsinais-Suomen liitosta ja varapuheenjohtajana finanssineuvos Teemu Eriksson valtiovarainministeriöstä.

Ryhmän tehtävät ja kokoonpano

Laskentaryhmä

Maakuntauudistuksen ohjauksen ja rahoituksen valmisteluryhmä on kokouksessaan 16.6.2016 asettanut laskentaryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus määräytymisperusteista, joilla maakunnille kohdennetaan rahoitusta muiden tehtävien kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämiseksi.

Tarkempi tehtäväkuvaus ja kokoonpano

Vaikuttavuus- ja kustannustieto -ryhmä

Maakuntauudistuksen ohjauksen ja rahoituksen valmisteluryhmä on 9.12.2016 asettanut maakuntauudistuksen vaikuttavuus- ja kustannustieto -ryhmän, jonka tehtävänä on

  • valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi maakuntien palveluiden tarpeen arviointiin sekä laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen muilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla
  • laatia ehdotukset mittaritiedon kokoamiseksi sekä valmistella tarvittavat säännökset siten, että niitä voidaan hyödyntää kansallisessa ohjauksessa ja maakuntien johtamisessa
  • varmistaa mittariston implementointi siten, että mittaristo on täysimääräisesti käytössä 1.1.2019.

Lisätietoja asettamispäätöksessä