Maakunnan tarkastus ja arviointi

Maakunnassa tulee olemaan erilaisia tarkastus- ja arviointitoimijoita, joilla kullakin on eri tehtävät ja näkökulmat, ja myös yhdyspintoja. Maakuntalain mukaan maakunnissa tulee olla arviointiin ja tarkastukseen kuuluvat toiminnot: tarkastuslautakunta, tilintarkastaja sekä sisäinen tarkastus.  Maakunta päättää mainittujen toimintojen eli ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen resursoinnista.

Maakuntien konsernirakenne tulee olemaan monimuotoinen ja koostumaan maakuntahallinnon lisäksi yhdestä tai useammasta liikelaitoksesta ja maakunnan tytäryhtiöistä.  Maakunnat tulevat lisäksi käyttämään palveluiden järjestämisessä lainsäädäntöön sekä sopimuksiin perustuvaa yritysten ja kolmannen sektorin palvelutuotantoa. Maakunnan toiminnan laajuus vaikuttavat riskien hallintaan ja tarkastus- ja arviointitoimintaan liittyvään resursointiin.

Maakuntalain 37 §:n mukaan maakuntahallituksen tulee huolehtia maakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Liikelaitoksen johtokunta vastaa liikelaitoksen osalta sisäisen valvonnan, ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan talouden ja toiminnan laillisuus, tuloksellisuus, varojen turvaaminen sekä johtamisen kannalta oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta. Sisäinen valvonta on selkeästi johtamisen väline. Sisäisen valvonnan keinovalikoimaan kuuluu muun muassa sisäinen tarkastus, jonka tehtävänä on varmentaa sisäisen valvonnan toimivuus. Maakuntahallituksen järjestämästä sisäisestä tarkastuksesta säädetään tarkemmin lain 45 §:ssä.

Lain 78 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Maakunta voi päättää hallintosäännössä organisaationsa tulosyksiköistä, joita voi olla myös sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen tehtäviä varten. Maakuntahallituksella voi esimerkiksi olla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. Maakunnan hallintosääntömallissa on kuvattu toimintojen järjestämistä.

Maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelu sisältää myös näiden toimintojen suunnittelemisen.

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on maakuntalakiluonnoksen 106 §:n mukaan:

  • valmistella maakuntavaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  • arvioida, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet maakunnassa ja maakuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  • arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta;
  • huolehtia maakunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  • valvoa maakuntalain72 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset maakuntavaltuuston tiedoksi;
  • valmistella maakuntahallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi;
  • laatia arviointisuunnitelma ja antaa maakuntavaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset ja joka käsitellään maakuntavaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä;
  • antaa maakuntavaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 15/2017 vp) todetaan, että tarkastuslautakunnan talousarviosta päätettäessä maakuntavaltuuston tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että tarkastuslautakunnan onnistuminen tehtävässään vaatii lautakunnan tueksi asiantuntevan ja osaavan organisaation.

Maakuntalakiluonnoksen 107 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastusta varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT -tilintarkastaja. Laissa säädettään, että maakunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava maakunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan tehtävistä säädetään maakuntalain 108 §:ssä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Maakuntalain 109 §:n mukaan Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa maakunnan ja sen sekä maakuntien yhteisessä määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta noudattaen, mitä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa (676/2000) säädetään.

Sisäinen tarkastus

Maakuntalain 45 §:n mukaan maakuntahallituksen tulee järjestää maakunnan riippumaton sisäinen tarkastus. Laissa ei ole tarkemmin ohjattu sisäisen tarkastuksen järjestämistä. Lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävänä on varmentaa maakunnan sisäisen valvonnan toimivuus. Sisäisen valvonnan toimivuuden merkitys korostuu maakunnan toiminnan ollessa organisoituna monimuotoisesti eri organisaatiomuotoihin. Maakuntalaissa ei kuitenkaan ehdoteta säädettäväksi tarkemmin sisäisen tarkastuksen järjestämismallista. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää esimerkiksi maakunnan omana toimintana, yhteistoimintana muiden maakuntien kanssa tai se voidaan hankkia ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta.

Maakunnan hallintosääntömallissa on kuvattu toiminnan järjestämistä. Sisäisen tarkastuksen järjestämistä ohjaavat kansainväliset sisäisen tarkastuksen standardit.

Muualla verkossa

Maakunnan hallintosääntömalli (luonnos huhtikuu 2018) :

Sisäiset tarkastajat ry:n sivuilla on yhdistyksen materiaalia sisäisestä tarkastuksesta:

Kuntatarkastajat ry:n sivuilla on yhdistyksen materiaalia maakunnan tarkastustoimintojen järjestämisestä.

Sivuilta löytyy myös muistio Tarkastus- ja arviointitoimijoiden roolit ja tehtävät maakuntakonsernissa sekä sisäisen valvonnan järjestäminen, jonka ovat laatineet Kuntatarkastajat ry, Sisäiset Tarkastajat ry, Suomen Tilintarkastajat ry, Valtionhallinnon Tarkastajat ry ja Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Pasi Leppänen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30564, etunimi.sukunimi(a)vm.fi.

Lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30445, etunimi.sukunimi(a)vm.fi.