Planering av landskapet samt landskapsplanläggning 

Till landskapets uppgifter hör planering av landskapet och landskapsplanläggning. Landskapet kan i landskapsstrategin ange ett långsiktigt utvecklingsmål för regionstrukturen och områdesanvändningen.

Landskapet utformar och godkänner landskapsplanen. I den anges principerna för områdesanvändningen och region- och samhällsstrukturen i landskapet och i planen anvisas också områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling och som har nationell eller landskapsmässig betydelse. Landskapsplanläggningen är i väsentlig grad kopplad till i synnerhet trafikplaneringen, regionutvecklingen, främjandet av naturvård, vården av kulturmiljöer och uppgifterna inom vatten- och havsvården.   

I landskapsplanen behandlas och samordnas de behov inom områdesanvändningen som bl.a. har att göra med tätorts- och servicestrukturen, trafikförbindelserna och energinätet, nyttjandet av naturresurserna och bevarandet av kultur- och naturvärden. Landskapet utarbetar planen i samarbete med kommunerna och andra myndigheter i området och i samråd med olika intressentgrupper, bl.a. ministerier. Den godkända landskapsplanen utgör en norm för planläggningen i kommunerna.