FI SV

Ajankohtaista

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan tulosohjaus haastaa vakiintuneita käytäntöjä

Luovan ohjausmalli on ainutlaatuinen: kahdeksan eri ministeriötä ohjaavat Luovaa yhdessä. Ohjaavien tahojen yhteistä tulosohjauksen toimintamallia, -tapaa ja -kulttuuria on työstetty Sitran Siilonmurtajat-kokeiluhankkeessa kahdessa ns. design sprintissä. Sprinttien tahtotila oli selvä: nyt haluttiin haastaa vakiintuneita käytäntöjä.

Lue lisää kolumnista

Luovan ympäristötoimialan sidosryhmätilaisuudessa edistettiin Luovan ja maakuntien yhteistyötä

Runsaslukuinen joukko ympäristöalan asiantuntijoita kokoontui Pasilaan 24.10.2018 pohtimaan vuoden 2021 alussa toimintansa yhtä jalkaa aloittavien maakuntien ja Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan yhteistyötä. Tilaisuuden alkuun muodostettiin yhteistä tilannekuvaa ja kuultiin terveiset Luovan ja maakuntien valmistelusta.

Lue lisää

Projektinjohtaja Päivi Nergin kolumni

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova lupaa olevansa valtakunnallinen, mutta läsnä siellä, missä asiakaskin. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tätä pohtii maakunta- ja soteuudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg kolumnissaan.

Luovan yhteinen ohjaus tähtää vaikuttavuuteen

Yksi virasto, kahdeksan ohjaavaa ministeriötä – uhka vai mahdollisuus? Ehdottomasti mahdollisuus, toteavat hankejohtaja Satu Koskela ja hankepäällikkö Anna Karjalainen blogikirjoituksessaan.

Luova ottaa asiakkaat ja sidosryhmät mukaan viraston palveluiden kehittämiseen

Kutsuimme uuden Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovan asiakkaat ja sidosryhmät osallistumaan Luovan valmisteluun ns. verkkoaivoriihessä 2.–13.5.2018. Kutsuun tarttui 558 asiakas- ja sidosryhmien edustajaa. Verkkoaivoriihen tulokset ovat valmistuneet. Lue lisää tuloksista maakunta- ja sote-uudistuksen kolumnista.

Seuraa Luovaa Twitterissä: #Luova #yhdessäuutta

Luovan ohjauksessa murretaan siiloja

Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) perustetaan 1.1.2021. Sen ohjausmalli on ainutlaatuinen eikä vertailukohtaa löydy: kahdeksan eri ministeriötä ohjaavat Luovaa yhdessä. Onnistumisen kannalta ratkaisevaa on yhteinen kokonaisnäkemys ja laadukas vuorovaikutus.

Liisa Hyssälä ja Jouni Backman selvittivät Sitran toimeksiannosta (Kansanvallan peruskorjaus 23.2.2018), miten suomalainen päätöksentekojärjestelmä ja hallinto kykenevät selviytymään tulevista haasteista erityisesti kansanvallan näkökulmasta. Keskushallinnon osalta toimenpiteiksi ehdotetaan mm. virastojen yhteisten, ilmiöihin, asiakkuuksiin, kehittämiseen tai palveluihin liittyvien tulos- ja vaikuttavuustavoitteiden painottamista. Talousarviossa tulisi mahdollistaa nykyistä joustavammin määrärahojen kohdentaminen virastojen yhteiseen tekemiseen.

Uusi monialainen Luova-virasto ja sen ainutlaatuinen ohjausmalli tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kaivattuun ilmiöpohjaiseen tavoiteasetantaan. Valtioneuvosto asettaa yhteisen ohjauksen toteuttamiseksi ohjausryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikki kahdeksan ohjaavaa ministeriötä sekä Luova-viraston ylijohtaja.

Luovan rooli ohjausasiakirjojen valmistelussa on keskeinen: Virasto laatii sille annettujen strategisten suuntaviivojen puitteissa ehdotuksensa tulossopimukseksi ja tekee talousarvio- ja kehysehdotuksen. Se vastaa myös strategiaprosessistaan. Yhteisestä ohjauksesta vastaavalle ohjausryhmälle kuuluu viraston tulostavoitteiden, talousarvioehdotuksen ja valtiontalouden kehysehdotuksen hyväksyminen, tilinpäätöskannanoton vahvistaminen, viraston yhteisen kehittämisen ohjaus sekä viraston yhtenäisen toiminnan ja yhteisten toimintojen yleinen suunnittelu, ohjaus ja arviointi.

Ministeriöiden yhteinen strateginen ohjaus lisää lupa-, ohjaus- ja valvontatoiminnan vaikuttavuutta

Ilmiöpohjainen tavoitteenasetanta edellyttää myös ministeriöiden ohjauksen uudistumista. Entistä tärkeämmäksi tulee ohjaavien ministeriöiden keskinäinen vuoropuhelu. Tärkeää on myös hahmottaa, millainen kokonaisvaikutus toimialakohtaisessa lainsäädännössä säädetyillä tehtäväkokonaisuuksilla on. Monialaisen viraston ohjaus toteutuukin ministeriöiden yhteisen näkemyksen muodostamisen kautta. Yhteinen ohjaus on strategisen tason ohjausta. Strategisen kokonaisnäkemyksen avulla murretaan hallinnonalakohtaisia siiloja, toimeenpannaan esim. hallitusohjelmasta johdettuja poikkihallinnollisia tavoitteita sekä ennakoidaan ja suunnitellaan entistä dynaamisemmin hallinnon kokonaisuutta. Päämääränä on vaikuttavampi, asiakaslähtöisempi, yhdenmukaisempi ja tehokkaampi valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatoiminta.

Luovan toimeenpanohankkeessa valmistellaan yhteisen ohjauksen sisältö ja prosessit ja toteutetaan ohjauskokonaisuuden simulointi. Tavoitteena on hyödyntää kokonaisvaltaisesti viraston uudenlaisen strategisen ohjauksen mahdollisuudet. Simulointiin on luvassa tukea Sitran Siilonmurtajat-projektista. Luovan ohjaus on yksi Sitran valitsemista poikkihallinnollisista kokeiluista, joilla tuetaan valtionhallinnon johtamisen uudistamista.

Luovan ohjausmalli edellyttää vuoropuhelua ja luottamusta

Luovan ohjausmalli jättää tilaa viraston johtamiselle: Luovan johdolla on lain tasolle kirjattu jaettu vastuu koko viraston yhteisten tavoitteiden edistämisestä. Jos virasto onnistuu yhteisen vision ja strategian luomisessa ja pystyy sekä ilmiöpohjaisten haasteiden tunnistamiseen että omien voimavarojensa joustavaan hyödyntämiseen, on myös ministeriöiden yhteensovittavalla ohjauksella hyvät menestymisen mahdollisuudet. Tämä vaatii hyvää vuorovaikutusta, kokonaisnäkemystä ja yhteistä ymmärrystä eri hallinnonalojen tavoitteista ja kunkin tehtäväalan erityispiirteistä. Myös viraston ylimmän johdon ja ohjaavien ministeriöiden säännöllinen vuoropuhelu ja sen pohjalle rakentuva luottamus edistävät ohjauksen onnistumista.

Taitoa strategiseen ajatteluun ja kykyä dialogiseen vuorovaikutukseen ja yhteensovittaviin kompromisseihin vaaditaan Luovassa niin johdon kuin ohjauksenkin tasolla. Rakenteiden muuttamisen ohella uudistetaan hallinnon kulttuuria.

 

Satu Koskela, hankejohtaja, Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke

Luova-toimeenpanohankkeen yhteisen ohjauksen alaryhmän puheenjohtajat:

Juho Korpi, kehittämisjohtaja, ympäristöministeriö

Virpi Kölhi, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Mikko Saarinen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

 

Lisätietoja

Hankejohtaja Satu Koskela, puh. 050 513 1022
etunimi.sukunimi (at) vm.fi