Luonnonsuojelun palvelut

Maakunnan tehtäväalaan kuuluu luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön valtavirtaistaminen maakunnan tehtävissä ja päätöksenteossa koskee kaikkia sen toimialoja.

Keskeinen tehtäväkenttä on vapaaehtoisuuteen perustuvien luonnonsuojelualueiden perustaminen (mm. METSO-ohjelman kautta). Tähän kuuluu muun muassa neuvotteleminen maanomistajan kanssa suojeltavan alueen rauhoitusmääräyksistä, korvauksista tai kauppahinnasta sekä asiaan liittyvä viestintä ja neuvonta. Myös maanomistajien yhteistoiminnan edistäminen on tärkeää.

Maakunta tekee yhteistyötä Metsähallituksen ja Luovan kanssa Natura-alueiden ja muiden luonnonsuojelualueiden tilan arvioinnissa sekä hoidon ja käytön suunnittelussa.

Maakunta seuraa ja inventoi uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä myös luonnonsuojelualueverkoston ulkopuolisilla alueilla ja tallentaa tietoja ympäristöhallinnon yhteisiin tietojärjestelmiin. Maakunta osallistuu alueellisiin neuvotteluihin lajien suojelun, hoidon ja seurannan priorisoinnista Luovan, Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Maakunta edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä viestinnällä, koulutuksella ja hanketoiminnalla maa- ja metsätaloudessa, vesien käytössä ja ympäristönhoidossa etenkin siltä osin kuin niillä on kytkentä maakunnan alueidenkäytön suunnitteluun. 

Palvelukokonaisuuden kuvaus: Luonnonsuojelun palvelut