FI SV

Lausuntopyynnöt ja lausunnot

Kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana – lausuntopyyntö 18.5.–15.6.2018

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa luonnoksesta lausuntonsa. Asetusluonnoksesta on järjestetty kuulemiskierros 4.4.8.5.2017. Tämän jälkeen luonnosta on jatkovalmisteltu. Asetusluonnoksesta järjestetään kuulemistilaisuus 30.5.2018.

SoteDigi-yhtiötä koskevat säännökset maakunta- ja sote-uudistuksessa - lausuntopyyntö 13.4.2018 klo 12 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu säädösehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ja yhteentoimivuuden kehittämiskeskuksesta (SoteDigi-yhtiö). Tarkoituksena on antaa asiasta eduskunnalle hallituksen esitystä 15/2017 vp täydentävä hallituksen esitys huhtikuun aikana. Samassa esityksessä on säännökset ensihoitopalvelun ilmailupalveluista (lääkärihelikopteritoiminnasta).

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoja oheisen esitysluonnoksen SoteDigi-yhtiötä koskevasta osuudesta. Esityksen lääkärihelikopteritoimintaa koskevasta osuudesta on pyydetty erikseen lausuntoja. Lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo(at)stm.fi viimeistään 13.4.2018 klo 12 mennessä. Vastaukseen viite STM/1443/2018.

Valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriön 19.1.2018 järjestämä kuulemistilaisuus yleisen edun valvonnan järjestämisestä Valtion lupa- ja valvontavirastossa

Valinnanvapauslain lausuntokierros  3.11.– 15.12.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 5.9.–20.10.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.

Lausuntopyyntö kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 8.5.–4.7.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa luonnoksesta lausuntonsa.

Kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana lausuntopyyntö 4.4. - 8.5.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.

Maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen lausuntokierros 10.3. - 13.4.2017

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntien rahoituksesta 2.3.2017 annettua lakiehdotusta siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä kokonaisuutena kaikkien maakunnan vastuulle siirtyvien tehtävien rahoituksen osalta.

Valinnanvapauslain lausuntokierros  31.1- 28.3.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausunnot asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa esitysluonnoksesta lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Hallituksen esitysluonnos ja sähköinen kysely löytyvät täältä

Saapuneet lausunnot (ks. välilehti Asiakirjat)

Kuvaajat valinnanvapauslain lausunnoista 3.4.2017

VM pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta koskien Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 § muuttamista.

Hallituksen esitysluonnos 1.3.2017 ja lausuntopyyntö 

Sote- ja maakuntauudistuksen lausuntokierros 31.8.-9.11.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta lausuntopyynnössä mainituilta toimijoilta lausunnot sote- ja maakuntauudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat voivat antaa lausunnon.  Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Hallituksen esitysluonnos ja sähköinen kysely löytyvät täältä:

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksen lausuntokierros 19.5.–10.9.2016

Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta järjestettiin lausuntokierros 19.5.–10.9.2016. Lausuntoja pyydettiin luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä.

Uudistukset on tarkoitus toteuttaa keskenään yhteen sovitetusti siten, että ne tukevat myös sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017 ja siirtymäajaksi tulee 1–2 vuotta.

Sote- ja aluehallintouudistuksen lausuntokierros 19.11.2015-9.2.2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyysivät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastattiin sähköisellä kyselyllä, jossa oli kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista.

Tausta-aineisto

Sähköisen kyselyn Internet-osoite:
https://www.webropolsurveys.com/S/23CD4E7D9E3E90FB.par