Kasvupalvelujen ohjaus

Kasvupalvelut (valtakunnalliset ja maakunnalliset työllisyys- ja yrityspalvelut) muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjaus perustuu tiiviiseen vuoropuheluun eri osapuolien välillä. Maakunnallisille kasvupalveluille asetetaan yhtenäiset valtakunnalliset järjestämisen tavoitteet.

Parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä maakuntien tiedolla johtamisen hanke. Työ- ja elinkeinoministeriö ja tuleva Kasvupalveluvirasto tuottavat työ- ja elinkeinopalvelujen johtamisen, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi tietoa toiminnasta, taloudesta, vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja laadusta. Tietoja voivat hyödyntää omassa toiminnassaan maakunnat, valtioneuvosto, ministeriöt, virastot, kunnat ja kasvupalvelutuottajat sekä asiakkaat. Tiedolla johtamisen hankkeessa toteutetaan työvälineet, jotka mahdollistavat ajantasaisen tiedon hyödyntämisen maakuntien ohjauksessa.

Kasvupalvelujen järjestämisen tavoitteita sekä seuranta- ja vuorovaikutusmenettelyjä pilotoidaan ja kehitetään yhdessä maakuntien kanssa mm. v. 2019 pidettävillä neuvottelupäivillä. Lisäksi TEM:n hallinnonalan substanssikeskusteluja käydään Business Finlandin tulosohjauksessa ja Team Finland -verkoston kehittämisen, yritys- ja innovaatiopolitiikan instrumenttien kehittämisen sekä Kestävän kasvun agendan mukaisten valtakunnallisten ohjelmien ja yksittäisten TEM:n osarahoittamien hankkeiden toteutuksessa.

Muutostilanteessa (ennen maakuntauudistuksen toteutumista) on tärkeää pitää huolta siitä, että ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminta- ja palvelukyky säilyvät hyvällä tasolla. Tätä varten on järjestetty talvella 2019 ministeriön ja ELY-keskusten yhteiset vuorovaikutuskeskustelut.